Skip to main content
Start » News » Samhällssäkerhet – Med livscykel och digitalisering i fokus
Sponsrad

Skapa förutsättningar för att klara nästa kris.

Vi har under senare år haft kriser som utmanat vår samhällssäkerhet, eftersom vissa varor och tjänster inte har kunnat producerats eller levererats. Produktionsprocessen och försörjningskedjorna behöver vi göra mer robusta och lättare att anpassa till de allt snabbare ändrade förutsättningarna. Dessutom behöver upphandlingsprocesser snabbas upp där rätt beslut fattas raskare samtidigt som högre hållbarhetskrav hanteras. En förutsättning för att klara nästa kris är att i högre grad implementera ett helhetstänk så att livscykelprocesserna för upphandling, utveckling, produktion, drift och underhåll samt återbruk hänger ihop på ett modernt sätt. Viktiga hörnstenar är standardisering, digitalisering, modellbaserad utveckling, tillståndsbaserat underhåll och smart tillverkning.  

Helhetstänk viktigare än någonsin

 
Livscykelperspektiv är en grundbult när CAG Syntell utvecklar kunders förmåga att hantera den ökande komplexiteten och dra nytta av den nya marknaden eller anpassa sig på bästa sätt för nya hotbilder och förutsättningar.  
– När du exempelvis utvecklar ett fordon idag måste du redan tidigt i utvecklingsstadiet optimera prestanda och ekonomi för hela livscykeln, inklusive återbruk och återvinning, och samtidigt möjliggöra kontinuerlig integration av nya och ibland oplanerade funktioner, säger VD Mikael Tjernlund. Det blir komplext, i synnerhet med snabba förändringar i förutsättningar, exempelvis nya teknologier, marknadskrav eller hotbilder och när olika leverantörer ska samverka.  

Mikael Tjernlund
VD
CAG Syntell


Skapa förmågan att möta krisen 

Det handlar i slutänden om att skapa en totalförsvarsförmåga i samhället som är tillgänglig för att möta hot och påfrestningar. De byggstenar som tillsammans skapar en förmåga behöver vara tillgängliga när de behövs och även kunna samverka nationellt och i en NATO-kontext. Standardisering är en framgångsfaktor oavsett om det handlar om system eller organisationer som ska samverka. Digitalisering bidrar till ökad försvarsförmåga och mer robust produktion och försörjningskedjor. 

Viktiga vägval görs tidigt i livscykeln. Genom att arbeta modellbaserat tydliggörs beroenden för alla inblandade och rätt beslut kan fattas snabbare. ”Digitala tvillingar” av produkter och processer kortar tid för anpassning till nya krav och möjliggör optimering av underhåll. Smarta logistiklösningar kan bidra till robustare förnödenhetsförsörjning, genom distribution av viktiga tillgångar och spridning av logistikflöden. Additiv tillverkning kan göra reservdelar tillgängliga när och där de behövs. Genom att nyttja sensorer och aktuella driftsdata kan underhåll göras tillståndsbaserat och resurser nyttjas effektivare. 

Mattias Larsson
Chef, affärsområdet Defence
CAG Syntell


En del av lösningen 

– Vi har lång erfarenhet av anskaffning och uppbyggnad av robusta system för samhällskritiska funktioner, säger Mattias Larsson, chef för affärsområdet Defence på CAG Syntell. Det accelererade återtagandet inom totalförsvaret ställer tuffa krav på både myndigheter och industrin, inte minst när det gäller kompetensförsörjning. För att nå snabb effekt och samtidigt inte skapa framtida kostnader och logistikproblem är det nu extra viktigt att vi, samtidigt som vi tänker nytt, inte glömmer det vi har och det som fungerar bra. Här fyller rådgivning, utbildningar och mentorskap en viktig roll för våra kunders framgång.

OM CAG SYNTELL

CAG Syntell är ledande experter i Norden på Systems Lifecycle Management och tillhör sedan 1/7 2022 CAG Group och har nu tillsammans med nio systerbolag det lilla företagets hjärta med det stora företagets möjligheter.

Följ CAG Syntell på Linkedin

Next article