Skip to main content
Start » News » Samhällskritisk infrastruktur måste alltid fungera
Sponsrad

Det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget har gjort att det blivit än viktigare att ha tillgång till pålitlig och uthållig infrastruktur. För samhällskritiska funktioner, såsom elektricitet och kommunikation, litar svensk krisberedskap delvis på att privata aktörer har beredskap för att snabbt kunna återställa samhällets funktionalitet.

För att samhället ska fungera utan allvarliga störningar är en robust infrastruktur av yttersta vikt såväl till vardags, som vid kris och krig.

Angelica Bille Holmquist
Säkerhets- och säkerhetsskyddschef, Eltel Sverige

Efter avregleringar och privatiseringar på el- och telemarknaden under 1980- och 1990-talen är det numera privata företag som bedriver en stor del av den verksamhet som krävs för att tillgodose totalförsvarets kritiska behov i händelse av höjd beredskap.

Ett av dessa företag är Eltel, en ledande leverantör som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk.

–Vi ser till att näten fungerar både till vardags och i händelse av svåra påfrestningar på samhället, säger Angelica Bille Holmquist, Säkerhets- och säkerhetsskyddschef Eltel Sverige.

Kommunikation i krävande miljöer

Genom sina el- och kommunikationsnät skapar Eltel förutsättningar för myndigheter, statliga verk, kommuner och regioner att kunna leverera samhällskritisk kommunikation för alla medborgare, kommunikation som bl.a. är av yttersta vikt för samhällets funktionalitet.

Eltel bygger, installerar och driftar kommunikationslänkar, fiber, mobila lösningar eller wifi beroende på vad som krävs för situationen. Eltel har även stor erfarenhet av anpassade lösningar för kommunikation i speciellt krävande, och delvis totalförsvarsviktiga, miljöer.

– Det kan vara sensorer för att detektera luftkvalitet, kamerainstallation för övervakning eller att koppla upp enheter inom sjukvården. Vi jobbar 24/7, 365 dagar om året, proaktivt för att näten ska fungera stabilt, berättar Angelica.

Säkerställa personalförsörjning – extra viktigt i beredskapstider

När svåra påfrestningar på samhället inträffar är det av yttersta vikt att snabbt få samhället på fötter.

– Ett exempel är vid stormar som orsakar stora skador, då kan vi på Eltel jobba dygnet runt för att restaurera näten så att du och jag som bor i Sverige snabbt kan återgå till vår normala vardag, säger Angelica.

Eltel har en beprövad underhållsprocess, systemstöd samt en nationell kundingång som säkerställer att man alltid har rätt beredskap utifrån de krav på tillgänglighet som kunden har avtalat.

– För att kunna takta med marknadens elektrifiering och digitalisering krävs nya lösningar för att tillgodose rätt kompetens för framtiden. Vi jobbar aktivt med personalförsörjningen för att kunna fortsätta erbjuda högkvalitativa och stabila tjänster och matcha marknadens utvecklingstakt. Därför arbetar Eltel även effektivt med att hitta lösningar mot yrkesutbildningar för att tillgodose behovet av elektriker som kan utföra de här jobben, vi utbildar också egna projektörer. Att ha tillgodosett personalförsörjningen vid ett beredskapsläge är av yttersta vikt för samhällsviktig verksamhet och därför är det här ett stort fokusområde för en totalförsvarsviktig verksamhet som Eltel, avslutar Angelica Bille Holmquist.

Anpassade lösningar för samhällskritisk verksamhet 

Eltel har stor erfarenhet av anpassade lösningar för kommunikation i speciellt krävande miljöer. Här är några av de kommunikationslösningar som företaget har bidragit till: 

Kamerateknik, radarteknik – Teknik som kan detektera och läsa av situationer för att uppnå miljömål, trafikmål och att använda som beslutsunderlag.

Trafikinformation – Samla in och sprida trafikinformation till resenärer och yrkestrafik för att förbättra flöden, mobilitet och minska olyckor.

Trafikövervakning – Detektering av trafikvolymer.

Trängelskattsystem – Minska trängsel i storstadsområden, men tjänsterna kan även användas för prognostisering, beräkning kring miljöpåverkan och belastning.

Smarta väg- och järnvägskorsningar – Ökad säkerhet genom moderniserade lösningar och utvecklade funktioner vid järnvägskorsningar.

Smart belysning – Öka säkerheten för medborgare i kommunerna och göra offentliga platser mer öppna genom bättre och anpassad belysning och samtidigt uppnå miljövinster.

Väderövervakning – Insamling av väderdata för väderprognoser, utfärda varningar, men även för att tillhandahålla t.ex. vattentemperaturer och annan information för kommuninvånare.

Next article