Skip to main content
Start » News » Recway AB eftersträvar tydliga kvalitetskrav och förbättrad informationsöverföring
Sponsrad

För kandidater som ska anställas i organisationer som hanterar känslig information bör en säkerhetsprövningsintervju vara en obligatorisk del av rekryteringsprocessen, oavsett om tjänsten är säkerhetsklassad eller inte.

En säkerhetsprövningsintervju ger bland annat svar på om en person är pålitlig och kan förväntas agera lojalt. I dagsläget genomförs många säkerhetsprövningsintervjuer av privata aktörer, men bristande kvalitetskrav och avsaknad av naturliga kommunikationsvägar mellan myndigheter och privata aktörer gör att mycket värdefull information går förlorad på vägen.

–Att endast ha en databas och göra en slagning räcker inte när det gäller bakgrundskontroll inför en säkerhetsprövningsintervju. Det är nödvändigt att genomföra en omfattande bakgrundskontroll som inkluderar en djupgående analys av individen. Detta innebär att granska eventuella domar eller förelägganden, genomgå individens ekonomiska situation inklusive skuldsättning och kreditupplysning, utföra noggrann referenstagning samt analysera kandidatens närvaro i sociala medier. Dessutom bör man undersöka eventuella bolagsengagemang och politiskt engagemang, säger Zanko Dasko, grundare av Recway, ett pionjärbolag inom säkerhetsprövningsintervjuer.

Zanko Dasko
Grundare, Recway

Inga naturliga informationskanaler mellan myndigheter och företag

En utmaning är bristen på naturliga kanaler för informationsöverföring mellan myndigheter och företag. Även informationsöverföringen mellan myndigheter är i många fall bristfällig. För närvarande pågår dock en regeringsutredning ledd av Carl Bildt med fokus på att göra en översyn av den svenska underrättelseverksamheten, som inte har varit föremål för någon allmän översyn på över tjugo år.

–Om ett privat företag ger oss i uppdrag att genomföra en säkerhetsprövningsintervju med en kandidat och det under intervjun framkommer att personen exempelvis är efterlyst i ett annat land så saknas det i dagsläget en naturlig kanal för informationsdelning till svenska myndigheter. Det finns visserligen tipskanaler, men det hade varit bra med en bättre samverkan. Den information som framkommer kan vi inte dela med myndigheterna, trots att det sannolikt är värdefull information som de skulle haft stor nytta av i sin verksamhet. Vi ser därför ett tydligt behov av att integrera resultatet av våra säkerhetsprövningsintervjuer i myndigheternas system för att förbättra integritetsskyddet och säkerheten, säger Zanko Dasko.

Efterlyser specifika kvalitetskrav

För närvarande ställs inga specifika krav på leverantörer av säkerhetsprövningsintervjuer från myndigheter; dessa krav kommer oftast från uppdragsgivaren som i sin tur har fått tydliga riktlinjer från tillsynsmyndigheter. Detta leder till stora variationer vad gäller kompetensnivå och tillvägagångssätt. Det bör finnas tydliga krav för att säkerställa en jämn och hög standard. Zanko Dasko efterlyser därför tydliga kvalitetskrav från en central myndighet. Detta kan bidra till en kvalitetssäkring av branschen och gynna samtliga involverade parter.

–Vi på Recway bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle genom att förhindra att olämpliga personer kommer in i organisationer. Vi skulle dock kunna bidra med ännu mer samhällsnytta om det hade funnits en välfungerande struktur för informationsutbyte mellan oss och myndigheterna. I dagsläget är behovet av samverkan större än någonsin, säger han. Vi önskar en naturligt informationsdelningen mellan myndigheter och företagen, säger Zanko Dasko avslutningsvis.

Next article