Skip to main content
Start » News » Framtiden kräver samarbete övergränser och branscher
Kvalitetssäkring

Framtiden kräver samarbete övergränser och branscher

I takt med att klimatkrisen intensifieras, står vi inför monumentala utmaningar för att uppnå de ambitiösa klimatmålen som världen har satt upp. Denna resa kräver nationella och internationella initiativ i kombination med samordnad ansträngning på alla nivåer i samhället.

EU:s Gröna Giv är ett exempel på hur ambitiösa direktiv kan forma framtiden för företag och samhällen. Men dessa ansträngningar räcker inte på egen hand. Transparens, granskning och validering av hållbarhetsåtgärder blir avgörande för att säkerställa att de inte bara är effektiva utan också trovärdiga.

I denna kontext spelar TIC-branschen (Testing, Inspection, and Certification) en nyckelroll. Med våra ackrediterade organisationer, experter och standardiserade processer, står vi redo att upprätthålla kvalitet och oberoende i granskningen av hållbarhetsåtgärder. Allt under regelbunden tillsyn av myndigheten SWEDAC.

Jörgen Backersgård
Ordförande, Swetic


Begränsa inte möjligheterna för validering

Ett högaktuellt ämne är CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, det europeiska direktivet för hållbarhetsrapportering som för närvarande integreras i nationella lagstiftningar. Kravet på rapportering kommer att kräva robusta, transparenta och verifierbara data. I den kontexten är det viktigt att vi inte begränsar möjligheterna för validering till enbart finansiella revisionsföretag. Det skulle skapa resursbrist och hindra företag från att få värdefull kunskap om sina hållbarhetsåtgärder och relaterade processer och möjligheter.

TIC-branschen, med sin djupa förståelse för industrisektorer, produkter och produktionsprocesser, bör därför också tillåtas bli en aktör för att säkerställa korrekt och trovärdig rapportering av hållbarhetsdata. Flera länder, däribland Frankrike och Spanien, kommer tillåta detta. Men inte Sverige. Regeringens lagförslag utesluter TIC-företag helt vilket riskerar att underminera direktivets potential med negativa effekter för konkurrenskraft och kompetens som följd.

Integrera hållbarhet i utvecklingen

Systemet med ackrediterade företag och verksamheter har visat sig vara effektivt och globalt accepterat. Vid inrättande av en trovärdig och oberoende kontroll i Sverige hade det därför varit önskvärt om detta alternativ noggrant beretts och övervägts. Så blev inte fallet. Från branschens sida kommer vi därför fortsätta arbeta för att bredda lagen ytterligare. Det är inte bara en fråga om att uppfylla krav, utan om att skapa en framtid där hållbarhet är en integrerad del av hur vi driver och utvecklar våra företag och samhällen.

Som företrädare för TIC-branschen är det vår uppgift att belysa dessa viktiga frågor och uppmana till en dialog som främjar transparenta, effektiva och trovärdiga lösningar för våra gemensamma klimatmål. Framtiden kräver samarbete över gränser och branscher, och det är dags att vi tillsammans tar ansvar för att göra denna resa framgångsrik.

Next article