Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Stålbyggnadsbranschen jobbar för att öka återbruk av befintliga komponenter
Certifiering och kvalitetssäkring 2020

Stålbyggnadsbranschen jobbar för att öka återbruk av befintliga komponenter

Björn Åstedt, VD Stålbyggnadsinstitutet. Foto: Stålbyggnadsinstitutet.

Stål är ett 100 procent återvinningsbart material och återvinningsgraden av befintligt stål är redan i dagsläget nästan 100 procent. Samtidigt sker mycket på återbruksområdet. Uppdaterade standarder ska underlätta återbruk och andelen stålkomponenter som kan återbrukas utan att först smältas om har stor potential att öka framöver.

Stålbyggnadsbranschen är bra på att återvinna men gör sig nu redo för nästa steg, nämligen att kunna återbruka materialet utan omsmältning. Branschen har analyserat olika metoder för att kvalitetssäkra befintligt material. Det är en förutsättning för att kunna säkerställa hållfastheten i exempelvis en pelare eller balk.

Krävs en effektiv marknadsplats

–Med relativt enkla metoder kan befintligt material kvalitetssäkras och användas på nytt. Den stora utmaningen i det här sammanhanget är att skapa en marknadsplats där säljare och köpare kan mötas. Får man till en effektiv marknadsplats ser vi stora möjligheter att andelen återbrukade komponenter kan öka framöver, säger Björn Åstedt, vd på Stålbyggnadsinstitutet.

Nya standarder ska underlätta återbruk

Ytterligare en positiv aspekt som gynnar återbruket i stålbyggnadsbranschen är att de befintliga standarderna i 1090-paketet håller på att uppdateras. I det arbetet tas återbruksaspekter särskilt i beaktning.Ett livscykeltänk är nödvändigt när vi går mot en mer cirkulär ekonomi.

Ett livscykeltänk är nödvändigt när vi går mot en mer cirkulär ekonomi.

– En stålkomponent som exempelvis funnits i en byggnad i femtio år är definitivt inte uttjänt. Om man bara vet vilka egenskaper komponenten har så kan den utan problem återanvändas. De nya 1090-standarderna skapar förutsättningar för återbruk genom tydligare regler på området. Den sista delen i standardserien, EN 1090-1, ska lanseras hösten 2020. Det är möjligt att den försenast något, säger Björn Åstedt.

Obligatoriskt klimatdeklarationskrav på gång

Från 1 januari 2022 planerar Regeringen att införa lagkrav på klimatdeklarationer. Detta kommer att bana väg för ett helt nytt tankesätt i byggbranschen. Lagkravet befinner sig just nu ute på remiss. Stålbyggnadsinstitutet och flera andra aktörer i byggbranschen har framfört synpunkter på att lagförslaget inte utgår ifrån ett livscykelperspektiv.

Viktigt att tänka kring livscykel

– Livscykeln i byggbranschen är lång. Den tar sin början när byggmaterialet produceras och slutar först när byggnaden rivs och ingående material återvinns eller återbrukas. Boverket har enbart valt att ta hänsyn till byggskedet, vilket inte är tillräckligt. Ett livscykeltänk är nödvändigt när vi går mot en mer cirkulär ekonomi, säger Björn Åstedt.Ett livscykeltänk är nödvändigt när vi går mot en mer cirkulär ekonomi.

Next article