Skip to main content
Start » News » Förtroende och ansvar är nyckeln till framgångsrik AI
AI & Molnet

Förtroende och ansvar är nyckeln till framgångsrik AI

Diskussionen om möjligheter och hot med AI pågår för fullt. Samtidigt råder det inget tvivel om vinsterna med AI, i form av till exempel bättre effektivitet och ökade intäkter. 

Beräkningar visar att AI väntas bidra med 270 000 miljarder kronor till världsekonomin fram till år 2030. Hela tio procent av den här summan kommer dessutom att genereras i norra delen av Europa. Frågan som många ställer sig är därför – hur kan den här affärsmässiga AI-potentialen förverkligas? Även om vissa av de här delarna kan vara svåra att greppa och bilda sig en uppfattning om, så finns det tydliga riktmärken på vägen mot AI i verksamheten. Enligt Fredrik Lundberg som är AI-ansvarig på PwC, finns det vissa grundförutsättningar som är avgörande för om verksamheten lyckas implementera AI på ett framgångsrikt sätt.

– Vi ser ett väldigt tydligt samband där företag med ett högt förtroende har bättre förutsättningar att lyckas med sina innovationer. Det gäller dels att skapa förtroende för AI, men också att omvänt använda AI för att bygga förtroende och innovationsklimat.

Fredrik Lundberg
AI-ansvarig, PwC

Tyvärr saknas dock ofta just förtroende för själva företeelsen AI. I undersökningen Svenska folket om AI som PwC tog fram tidigare i år, svarar nämligen hela 78 procent att de misstror AI-system. Så få som 30 procent tror att AI kan bidra positivt till samhället, och dessutom är bara en tredjedel positiva till att använda Chat GPT i sitt arbete. Samtidigt menar de att förtroendet kan öka genom bättre säkerhetssystem och reglering. Säkerheten hamnar också ofta i fokus när AI debatteras, och ansvarsfull styrning av användning och information är delar som självklart behöver prioriteras.

– Det är också viktigt att AI-systemen är transparenta och tydliga för användarna, de måste helt enkelt uppfattas som att de tillför någonting och samtidigt inte exkluderar medarbetare. På PwC talar vi istället om att AI ska hjälpa till att inkludera och lyfta medarbetarvärdet, snarare än att den ska ersätta människan, berättar Fredrik Lundberg.

Måste utveckla och använda AI på ett ansvarsfullt sätt

Andra områden som är viktiga för att bygga förtroende kring, är till exempel tillit till reglering som styr användning och utveckling av AI, samt utbildning för de medarbetare som berörs.

– AI är här för att stanna och då måste vi människor kunna lita på att företag utvecklar och använder sina AI-lösningar på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Företagen behöver även kunna förklara hur de använder och behandlar kunders personliga information. Sedan måste även lagstiftning gå i takt med utvecklingen och där är vi inte riktigt än, menar Fredrik Lundberg.

Erbjuder konkret vägledning

För de företag som vill ta nästa AI-steg har PwC utvecklat ett ramverk för ansvarsfull användning av AI. Ramverkets syfte är att ge konkret vägledning till minskade risker och skapa förutsättningar för ökad AI-innovation. Det handlar om att på ett ansvarsfullt sätt bygga teknik, använda data, samt att förbereda sig för framtida reglering.

– Med ökat förtroende och ansvar finns goda förutsättningar för framgångsrik AI-implementering och ökad innovationsgrad. För även om området kan kännas utmanande och svårnavigerat, så innebär tekniken stora möjligheter för framtidens företagande, avslutar Fredrik Lundberg.

Next article