Skip to main content
Start » News » Experterna om säkerheten
Sponsrad

Annika Elmgart, chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ställer frågor till Sveriges frivilliga försvarsorganisationer.

1.  Hur har intresset för er organisation sett ut efter pandemin och Rysslands krig mot Ukraina?  Vilka följder har det haft för er organisation?


2.  På vilket sätt tror ni att ett framtida Natomedlemskap kommer att påverka er verksamhet och organisation?


Ylva Jonsson Strömberg 
Krisberedskapschef, Svenska Röda Korset
Läs mer på rodakorset.se

1. Svenska Röda Korset har genomfört omfattande krisinsatser såväl under pandemin som utifrån konflikten i Ukraina. Under våren 2022 upprättade vi mottagningsplatser runt om i Sverige för att ta emot ukrainska flyktingar. Vi finns också på plats i Ukraina och i grannländerna, för att stödja den drabbade civilbefolkningen. Våra insatser skapar stort engagemang bland våra egna frivilliga och bland allmänheten och vi utökar nu våra utbildningar av bland annat insatsledare och inom krisstöd, för att utbilda fler frivilliga som kan bidra när det oväntade och oönskade sker.

2. Svenska Röda Korset är neutrala och självständiga, i syfte att kunna erbjuda humanitär hjälp till de som behöver det mest. Ett svenskt Natomedlemskap kommer inte att förändra vår roll eller vår verksamhet, däremot ser vi såklart att flera förutsättningar förändras.

Sveriges ansökan om medlemskap i Nato har bland annat stärkt vikten av planering för mottagande av internationell hjälp, något vi har betonat länge. Vi ser även god möjlighet att ytterligare stärka Sveriges förmåga att upprätthålla sina folkrättsliga förpliktelser, bland annat givet Natos tydliga ställning för krigets lagar.


1. Intresset för våra utbildningar av vuxna har varit större än vår anvisade ekonomi har kunnat ta hand om. Då vi bl.a. utbildar instruktörer består den den ökade tillströmningen inte bara av nya medlemmar till vår organisation. Den består också av ett ökat instruktörsbehov vid andra frivilliga försvarsorganisationer som en följd av ökad medlemstillströmning till deras organisationer.

Våra verksamheter och utbildningar är till stora delar inriktade mot att väcka intresse för ett fortsatt engagemang mot Flygvapnet. Vi ser ett kraftigt ökande intresset för utbildningar som leder till en krigsbefattning.

2. Ett svenskt Natomedlemskap kommer sannolikt medföra att svenskt territorium kommer få en ökad roll som basområde med säkra försörjningslinjer, ser vi ett ökat behov av stöd till Totalförsvaret.

Lennart Thomsen
Generalsekreterare, Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Läs mer på flygvapenfrivilliga.se

Ett av våra nyare projekt är bemanning av förstärkningspersonal till landets civila beredskapsflygplatser. Deras uppgift blir att personellt kunna förstärka flygplatsernas kapacitet vad gäller lasthantering över dygnet. För att utveckla vårt internationella utbyte kommer vi fr o m nästa år vara medlemmar i International Air Cadet Exchange (IACE), en organisation för internationellt utbyte för ungdomar.


Bo Stennabb
Generalsekreterare, Försvarsutbildarna

Läs mer på forsvarsutbildarna.se

1. Intresset för att engagera sig i totalförsvaret, både inom Hemvärnet och i det civila försvaret ökade redan under pandemin och exploderade i samband med invasionen av Ukraina. Som organisation har vi ökat antalet medlemmar och vi märker fortfarande att många vill engagera sig för att till ex utbilda sig till sjukvårdare i Hemvärnet, eller som skyddsvakt till civila myndigheter. Kriget i Ukraina och arbetet med att bygga upp totalförsvaret har även inneburit att många nya myndigheter har kontaktat oss för att få hjälp med att rekrytera och utbilda frivilliga till deras krigsorganisationer.  

2. Vi ser ett ökat intresse från medlemmar om att få lära sig mer om Nato och innebörden för dem som medborgare, medlemmar i Försvarsutbildarna och som krigsplacerade i totalförsvaret.
Vi försöker informera om det vi vet
och skapa forum för att diskutera dessa frågor.

Vi tror att Natomedlemskapet kommer innebära en fortsatt stark efterfrågan av utbildade frivilliga som krigsplaceras som en förstärkning hos myndigheter och samhällsviktiga aktörer. Natomedlemskapet kommer ställa högre krav på att den civila delen av totalförsvaret fungerar så att Försvarsmakten kan få ett ökat stöd i händelse av krig.


1. Vi har märkt av ett stort ökat intresse för Svenska Brukshundklubben som frivillig försvarsorganisation. Fler vill utbilda sig själva till hundförare och sina hundar till tjänstehundar med uppdrag hos olika myndigheter. Det finns också en stark vilja hos våra medlemmar att göra en insats, att göra skillnad på riktigt. Som till exempel när många ukrainare flydde med sina husdjur, då kunde SBK hjälpa Jordbruksverket med mottagandet i Sverige. Som organisation ser vi alla våra 60 000 medlemmar som en stor resurs vid en kris och vi behöver hitta sätt att ta hand om den resursen för att vara förberedda i framtiden.

2. Utbildningen av tjänstehundar kommer i grunden att vara densamma även i ett framtida Natomedlemskap. Men, ett troligt scenario är att våra uppdrag kommer att förändras till viss del, och kanske utökas, i och med att Nato på senare tid arbetat mer utifrån ett totalförsvarskoncept och nu även bygger upp en civil förmåga utöver den militära.

Christer Erixon
Förbundsordförande, Svenska Brukshundklubben

Läs mer på brukshundklubben.se

Vårt uppdrag som informationsbärare inom totalförsvaret blir ännu viktigare än tidigare, för att både våra egna medlemmar och befolkningen i övrigt ska få kunskap om vad ett medlemskap i Nato innebär. 


Staffan Forssell
Generalsekreterare, Sjövärnskårernas Riksförbund
Läs mer på
sjovarnskaren.se

1. Sverige har lärt sig av Ukraina att folkförankring är oerhört viktigt för ett lands försvar, vi ser därför många människor som vill stödja Sveriges Totalförsvar. För Sjövärnskåren så innebär detta ett påtagligt ökat intresse för vår verksamhet.

Sjövärnskåren har i över 100 års gett sitt engagemang och stöd till Försvarsmakten, men det sista årtionden är vi också ett viktigt stöd till Totalförsvaret, det innebär att vi utöver ungdomsutbildningar och grundläggande kunskap för att bli Hemvärnsmän med marina uppgifter även genomför utbildningar på uppdrag av MSB samt att vi samverkar med Kustbevakningen och med ett stort antal kommuner och länsstyrelser.

Eftersom det idag ett stort intresse för svensken att delta i Totalförsvaret samtidigt som vi svenskar är båtintresserade och har ett stort intresse för natur och havet så har Sjövärnskåren ett mycket bra erbjudande till alla svenskar som vill stödja Totalförsvaret på ett sätt som passar deras intressen.

2. Förhoppningsvis kommer inte Turkiet och Ungern inte bromsa processen så mycket längre för Sveriges NATO medlemskap, och i detta fall kommer Sjövärnskårens verksamhet inte att förändra sig så mycket när Sverige går med i NATO, men tveklöst har kriget i Ukraina påvisat vikten av folkförankring där frivilliga försvarsorganisationer som Sjövärnskåren har en stor betydelse för ett lands försvar och därför har nog kriget i Ukraina påverkat Sjövärnskåren mer än ett kommande NATO medlemskap.

Next article