Skip to main content
Start » News » Coeli Stella: Nätverket för framgångsrika kvinnor som vill stärka sin finansiella kompetens
Sponsrad

Män äger mer tillgångar än kvinnor och tar ofta högre risk i sina investeringar. Ökad kunskap är ett viktigt verktyg för att påverka det finansiella ägandet och bryta mönstret. Fyra gånger om året sammanstrålar nätverket Coeli Stella framgångsrika kvinnor i ledande position i syfte att erbjuda ny kunskap, kontakter och erfarenhetsutbyte. Coeli Stella erbjuder ett inspirerande sammanhang för kvinnor som vill bygga vidare på sin finansiella kunskap.

För fem år sedan grundade jag Coeli Stella, ett nätverk för kvinnor i ledande positioner som vill dela erfarenheter och bygga vidare på sin finansiella kunskap, säger Malin Siljehög, förmögenhetsrådgivare och partner på Coeli. 

Coeli erbjuder finansiell rådgivning och skräddarsydda lösningar som är anpassade till varje kunds unika behov och mål.

– Vi har tillhandahållit finansiell rådgivning i 30 år och idag förvaltar vi närmare 60 miljarder kronor åt förmögna privatpersoner, entreprenörer och institutioner, säger Malin.

Nätverket Coeli Stella finns sedan 2019 i Göteborg och sedan 2024 även i Stockholm. En viktig ambition med nätverket är att öka intresset kring investeringar, bolagsbyggande och andra finansiella frågor för att på sikt få kvinnors finansiella tillgångar att öka.

– Den ojämna ägarfördelningen mellan män och kvinnor avspeglas när det gäller aktier, skog, mark, fastigheter och även när det gäller företagande. Att det finansiella ägandet är ojämnställt och att vi har en bra bit att gå, det är sannolikt inga nyheter för de flesta. Men tillsammans tror jag att vi kan ändra statistiken. Vi vill genom kunskap och erfarenheter hjälpa andra att ta kontroll över sin egen ekonomi, bygga kunskap kring investeringar och portföljteori och vara bollplanket som hjälper till med helheten när tiden eller intresset brister. Jag är övertygad om att det på sikt leder till att det kvinnliga ägandet av noterade och onoterade tillgångar ökar, säger hon.

Ökar kvinnors investeringskunskap

Män tar generellt sett högre risker och har dessutom ofta ett mer kortsiktigt investeringsperspektiv, medan kvinnor generellt sett tar lägre risk och har ett längre investeringsperspektiv enligt forskningen. Coeli Stella ökar kvinnors kunskap och därigenom även självförtroendet och egenmakten när det kommer till investeringar och placeringar. Malin Siljehög är övertygad om att ökad kunskap är nyckeln till att minska glappet mellan könen vad gäller finansiellt ägande.

– Stellanätverken i Stockholm och Göteborg har för närvarande ett hundratal medlemmar av kapitalstarka kvinnor i någon form av ledande position. Många av medlemmarna har varit aktiva i nätverket i flera år och upplever att det ger mycket tillbaka på flera olika plan, såväl affärsmässigt som kunskapsmässigt och i form av erfarenhetsutbyte med andra deltagare, säger hon.

Ett uppskattat och viktigt nätverk

För många deltagare har nätverket även genererat nya affärer, värdefulla kontakter och uppdrag, exempelvis i advisory boards eller bolagsstyrelser. Till varje träff bjuds också en föreläsare in som talar kring ett ämne som både stärker deltagarnas finansiella kunskaper och inspirerar till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

– Coeli Stella är verkligen ett uppskattat nätverk. En av våra främsta framgångsfaktorer är att många av våra deltagare frikostigt delar med sig av sina erfarenheter till andra kvinnor och samtidigt är öppna för kontakt med likasinnade samt insikter och kunskap, avslutar Malin.

Next article