Skip to main content
Start » News » Cirkulära datacenter: Framtidens lösning för en säkrare IT-miljö
Sponsrad

Klimatavtrycket från datacenter är redan idag större än flygindustrin och energianvändningen förväntas öka kraftigt de närmaste åren. Det här vill den svenska datacenteraktören T.Loop ändra på med sina Data Energy Center®. ”Vi driver våra datacenter i befintliga stadsnära fastigheter där vi nyttjar restvärmen från servrarna för att värma fastigheten eller närliggande fastigheter. På så vis kan vi ofta minska det totala CO2-utsläppet mer än vad själva datacenterdriften skapar”, säger Staffan Stymne, VD för T.Loop.

Staffan Stymne
VD, T.Loop

Digitala tjänster ses ofta som hållbara, men faktum är att IT-branschens klimatavtryck ökar kraftigt. I och med den snabba utvecklingen inom områden som AI, Internet of Things, VR, Blockchain så krävs det alltmer energi för att hantera all data och beräkningsmodeller. Enligt IEA (International Energy Agency) använde datacenter 460 TWh el år 2022. Med den extrema digitala utveckling som nu sker beräknar IEA vidare att elanvändningen hos datacenter kan fördubblas till ca 1000 TWh, motsvarande 4 procent av världens totala elanvändning*). Som jämförelse är Sveriges totala elanvändning ca 140 TWh.

Ökad medvetenhet

EU:s nya krav på hållbarhetsrapportering har gjort allt fler företag medvetna om vikten av att köpa hållbara datacenterlösningar. 

–Nordiska datacenter är de mest klimatsmarta och i samband med att det börjar uppstå brist på datacenterkapacitet på flera marknader ser vi att allt fler utländska aktörer säkrar upp sin kapacitet genom att etablera sig i Sverige, säger Cecilia Hjertzell, CSO & CMO på T.Loop.

Pionjär inom datalagring

I princip all energi som ett datacenter använder omvandlas till värme. Men idag byggs de flesta datacenter långt från annan bebyggelse. Det gör det svårt att skapa en effektiv värmeåtervinning eftersom det inte finns någon avsättning för värmen. Samtidigt finns det ett ökat behov av att lagra data nära användarna för att undvika fördröjning i dataöverföringen. T.Loop vill minska branschens enorma klimatavtryck genom att skapa stadsnära datacenter som även är nära användarna av data.

T.Loops koncept är enkelt. Deras Data Energi Center®:

  • installeras i befintliga byggnader där de samnyttjar fastighetens infrastruktur
  • har effektiva kyllösningar såsom vätskekylning som kraftigt reducerar energianvändningen jämfört med konventionell luftkylning
  • återanvänder restvärmen till att värma fastigheten, närliggande fastigheter eller fjärrvärmenätet
  • använder datacentrets reservkapacitet till att stötta energinätet genom sk nätbalansering eller att jämna ut effekttoppar

Förutom hållbarhet, så är säkerhet och fysisk rådighet en viktig fråga för de som hyr datacenterkapacitet. Från EU införs nu ett stort antal lag- och regelkrav som handlar om cybersäkerhet, data, hantering av persondata och inte minst AI och bötesbeloppen för de som inte följer reglerna kan bli enorma.

– På T.Loop bygger vi datacenter som skapar rätt förutsättningar för att våra kunder ska kunna fortsatta utveckla sina digitala affärsförmågor och sin konkurrenskraft med full regelefterlevnad. Främst för att vi kan erbjuda lokala datacenterlösningar som en tjänst och att känslig data och kritiska affärsprocesser därmed kan hållas fysiskt separerat, fortsätter Cecilia Hjertzell.

Även beroendet av de stora amerikanska aktörerna är en stor fråga för EU. Europas möjlighet till fortsatt digitalisering är en viktig säkerhets- och suveränitetsfråga för EU.

Cecilia Hjertzell
CSO & CMO, T.Loop

–Genom att vi bygger en plattform av många, decentraliserade datacenter så kan de backa upp för varandra och därmed minimera risken för avbrott eller dataförlust för våra kunder. Vår cirkulära affärsmodell tillsammans med vårt decentraliserade koncept gör att T.Loop bidrar till hållbarare städer, energiomställningen och inte minst ett säkrare och mer robust samhälle, avslutar Staffan Stymne.

OM T-LOOP
T.Loop (Therma Loop AB) är en svensk datacenteroperatör, grundat 2020. T.Loop:s koncept för Data Energy Center® reducerar koldioxidutsläppen med 100% och energikostnaderna med 30%, jämfört med konventionella datacenter. Bolaget var först i världen med att installera sk immersion cooling rack i en kommersiell fastighet. där servrar sänks ner i en termisk vätska.

* Enligt Electricity Report från International Energy Agency, IEA, i januari 2024.

Next article