Start » Kritisk Infrastruktur » Vi behöver utveckla vattenkraften i Sverige
Sponsrad

Vattenkraft spelar en viktig roll för samhället och Sveriges elförsörjning. Den minskar även klimatutsläppen och bidrar till att balansera elnätet.

Vattenkraft står för nästan hälften av Sveriges elförsörjning och blir allt viktigare i takt med att icke planerbar vind- och solkraft byggs ut. Den är även viktig för vattenförsörjning, bevattning, kulturmiljö och rekreation som bad, båtliv och fiske. 

För förvaltning av vatten i Europa har EU skapat ett ramverk. Syftet är att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd. 

– Många tror att EU:s vattendirektiv kräver att man återställer vattenmiljön till det ursprungliga genom utdrivning av dammar och kraftverk, säger Thomas Sandberg, styrelseordförande för Svensk Vattenkraftförening. Men det finns ingen motsättning mellan vattenkraft och EU:s direktiv. Det är svenska myndigheter som måste börja göra avvägningar mellan olika samhällsintressen och vattenmiljö. 

Thomas Sandberg, Styrelseledamot, Svensk Vattenkraftförening

Bidrar till nätstabilitet

Även de små vattenkraftverken är viktiga för nätstabiliteten. De gör det möjligt att producera lokal el vid rätt tidpunkt för att exempelvis hantera effekttoppar i elnätet. 

– Genom att de små vattenkraftverken främst finns i södra Sverige kan de leverera lokal el där den bäst behövs. Det bidrar till sänkta elpriser samtidigt som behovet av att importera och transportera el minskar. 

Kan öka samhällets beredskap

Gustaf Hellström, Ordförande, Svensk Vattenkraftförening

I krislägen skulle de mindre vattenkraftverken kunna elförsörja kritiska samhällsfunktioner på tusentals större och mindre orter: vatten- och reningsverk, mobil- och fibernät, skolor, äldreboenden, livsmedelsbutiker, bensinpumpar etc. För detta krävs en viss utveckling av både kraftverk och lokalnät.

Utveckling av vattenkraften

I Sverige finns 1900 små vattenkraftverk. Tillsammans producerar de knappt 5 TWh och tillför 1000 MW effekt, siffror som går att fördubbla i befintliga kraftverk. Större delen av produktionen sker under höglastperioden november–april. De små kraftverken minskar klimatutsläppen med ungefär 7 procent. 

– Vi behöver utveckling, inte utrivning av vattenkraften. Genom ökad vattenkraft kan vi producera mer el, minska klimatpåverkan och värna kultur- och samhällsintressen, avslutar Thomas Sandberg.

Om Svensk Vattenkraftförening

Föreningens medlemmar är enskilda kraftverksägare, energibolag med egen småskalig vattenkraft, industrier med mindre vattenkraftverk, företag speciellt inriktade på småskalig vattenkraft, leverantörer, tillverkare samt personer i övrigt som stöder arbetet för den småskaliga vattenkraften och dess bidrag till Sveriges utvinning av miljövänlig och förnybar energi. 

  • Föreningen bildades 1980
  • 800 medlemmar
  • En ideell och politiskt obunden förening

Om du vill stödja vårt arbete för att den småskaliga vattenkraften ska kunna fortgå och utvecklas i Sverige, kan du ge ditt stöd genom att bli medlem.

Nästa artikel