Start » Samhällssäkerhet » Det civila försvaret: en uppgift för hela samhället
Samhällssäkerhet

Det civila försvaret: en uppgift för hela samhället

I ljuset av ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge genomför regeringen nu de största satsningarna på totalförsvaret sedan kalla kriget. En del i detta är att återigen tillsätta en minister för civilt försvar och att samla det militära försvaret och samordningen av det civila försvaret under Försvarsdepartementet. 

Satsningarna på det civila försvaret handlar om två saker: att stärka samhällets motståndskraft och att bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Eftersom arbetet har legat i träda måste det nu ske skyndsamt och på bred front. Uppgiften åligger hela samhället och engagerar hela regeringen men kan nu på ett tydligare sätt samordnas under försvarsdepartementet. 

Som exempel kan nämnas beslutet från februari, då regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att köpa in och lagra sjukvårdsprodukter som behövs vid traumavård. Med kriget som den dimensionerande uppgiften måste den nationella förmågan att hantera en masskadehändelse stärkas. På samma tema uppdrogs Socialstyrelsen i mars att skyndsamt stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera händelser med vissa farliga ämnen vid fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig. 

Carl-Oskar Bohlin
Minister för civilt försvar, Försvarsdepartementet.

Med hänsyn till det rådande säkerhetsläget

Regeringen bedömer att det även finns skäl att se över möjligheten att återaktivera civilplikten, vilket en särskild utredare ska analysera. Redan idag pågår dock förberedelser för ett snabbspår för aktivering av civilplikten i kommunal räddningstjänst, vilket är en angelägen fråga för Sveriges totalförsvar. 

Arbetet med det civila försvaret handlar om att skapa ett samhälle utan sårbarheter som kan utnyttjas av antagonister. Idag saknas regelverk som ger tillräckliga förutsättningar för att förhindra att främmande makt gör direktinvesteringar i företag vars verksamhet, information eller teknik har betydelse för Sveriges säkerhet, allmän ordning eller allmän säkerhet. Regeringen har därför föreslagit en ny lag som ger en myndighet möjlighet att granska utländska direktinvesteringar och, om nödvändigt, förbjuda dem. 

Cybersäkerheten är av stor vikt

En annan satsning rör cybersäkerheten, som är av yttersta vikt inte bara för Sveriges nationella säkerhet utan även för vår motståndskraft och konkurrenskraft. Inom ramen för det nationella cybersäkerhetscentret kommer arbetet med lägesbilder och samarbetet med näringslivet att stärkas, under FRA:s huvudmannaskap. Parallellt påbörjar regeringen arbetet med en ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi. Därtill kommer Sverige vara drivande i internationella cybersäkerhetsfrågor. 

Vänta inte på det perfekta systemet. Vi har varken tid eller råd att låta det bästa bli det godas fiende.

– Carl-Oskar Bohlin

Utbyte mellan regering och näringsliv

Näringslivets roll i totalförsvaret är instrumentell och måste stärkas på bredare front. Regeringen har som ett första steg instiftat ett tvärsektoriellt råd för näringslivets roll i totalförsvaret, vars första möte ägde rum i mars. Det är första gången som det finns ett etablerat informationsutbytesorgan mellan regering och näringsliv på högsta nivå. Det är inte hela lösningen för en stärkt försörjningsberedskap och privat-offentlig samverkan, men det är en början. 

Regeringen har tagit en framåtlutad ansats i upprustningen av det civila försvaret. Samtidigt är det ett arbete som rör många. Vid näringslivsrådets första möte formulerade jag en uppmaning som tåls att upprepa: Vänta inte på det perfekta systemet. Vi har varken tid eller råd att låta det bästa bli det godas fiende. Börja arbeta på egen hand medan regeringen får på plats de funktioner som krävs för att långsiktigt rusta upp det civila försvaret. 

Nästa artikel