Skip to main content
Start » News » Så kan arbetsgivare skapa större värde i organisationen — tack vare rätt ledare
Kvinnor i Karriären

Så kan arbetsgivare skapa större värde i organisationen — tack vare rätt ledare

Chefen. De flesta av oss har en. Men många ser inte hela chefsuppdraget för vad det faktiskt är. Det är mer än att styra en verksamhet eller ta korrekta beslut under tuffa förutsättningar. Bra ledarskap är avgörande för att driva framgångsrik förändring och skapa positiva resultat inom organisationer och i samhället. Sverige behöver chefer som inte bara är kompetenta – de behöver också skapa förutsättningar för medarbetarna.

Att vara chef är mer än ett stimulerande och utvecklande uppdrag; det kräver också förmågan att leda genom förändringar i en tid där både globala och lokala utmaningar som klimatförändringar, ekonomisk ojämlikhet och sociala orättvisor präglar samhället. En miljö som premierar värdefulla ledaregenskaper, menar Neval Bilici, opinionsstrateg hållbar utveckling på chefsorganisationen Ledarna.

En undersökning från chefsorganisationen Ledarna lyfter bland annat fram chefsegenskaper som samarbetsinriktad, kompetent och omtänksam som positiva för ett lyckat ledarskap.

–  Dessa egenskaper som många traditionellt förknippar med kvinnor, är viktiga för att navigera och hantera de utmaningar som dagens och morgondagens chefer står inför. Genom att öka representationen av kvinnor och främja mångfald i ledande positioner, stärker det inte bara verksamhetens innovationsförmåga utan även möjligheten att dra nytta av ett bredare spektrum av perspektiv och erfarenheter, säger Neval Bilici.

Strukturella hinder begränsar fortfarande kvinnors möjligheter att nå chefspositioner i dag. Det beror på flera faktorer, menar Neval Bilici.

– Kvinnor tar längre föräldraledighet, och bär ofta ett större ansvar för hem och familj. Förväntad närvaro på jobbet är en viktig faktor när arbetsgivare anställer och befordrar. Därför kan en  individualiserad föräldraförsäkring som delas lika mellan vårdnadshavarna vara central för att jämna ut karriärvillkoren, säger hon.

Skev fördelning i toppskiktet

En annan faktor som spelar in när det kommer till att öka representationen av kvinnor i ledande positioner är karriärmöjligheter och villkor. De måste vara lika för kvinnor och män. Här är det viktigt att ifrågasätta och förändra de kulturella normer och förväntningar som ofta begränsar kvinnors möjlighet att avancera i arbetslivet, menar Neval Bilici.

– Den svenska arbetsmarknaden har en jämn könsfördelning. Men bland cheferna är bara fyra av tio kvinnor, och tittar vi mot toppen så är det ännu färre, cirka en av fem.

Framtidens kvinnliga ledare 2024
Sandhya Mathur, Factory Manager på Unilever, har utsetts till Framtidens kvinnliga ledare 2024 av Ledarna. Hon fick priset för att ha byggt ett framgångsrikt team med 200 medarbetare från över 25 olika nationaliteter. Idag har hon samma roll på Heineken. Läs mer på ledarna.se/fkl.

Detta visar på en tydlig utsållning av kvinnor ju högre upp i hierarkin man kommer, vilket understryker behovet av strukturella förändringar för att verkligen uppnå jämställdhet i arbetslivet.

Ett hållbart chefsuppdrag avgörande

Dessutom behöver chefsuppdraget vara hållbart på lång sikt. Något som många förbiser, berättar Neval Bilici. Det handlar bland annat om organisatoriska förutsättningar som realistiska mål, tydligt uppdrag och tillgång till stödfunktioner.

– Men också medarbetargruppens storlek, relationen till din egen chef, förutsättningar för dialog och kommunikation i organisationen. Kort och gott måste det finnas balans mellan de krav och förväntningar som chefer har på sig, och de resurser de har till sitt förfogande.

Initiativ som främjar

För att locka fler kvinnor till chefsyrket behöver vi förändra den traditionella bilden av vem som kan och vill bli chef, berättar Neval Bilici, och menar att kvinnor som är ledare behöver synliggöras som förebilder. Hon lyfter fram Ledarnas initiativ Framtidens kvinnliga ledare (FKL) som för artonde året i rad listar 75 unga kvinnor upp till 35 år som representerar dagens och morgondagens chefer.

– Med det här initiativet vill vi ändra bilden av ledarskap som en manlig arena. Det kommer att inspirera kommande generationer, något som alla behöver arbeta med.

Tre tips till arbetsgivare som vill främja jämställdhet och öka representationen av kvinnor i chefspositioner:

#1 Kompetensbaserad rekrytering

Tillämpa kompetensbaserad rekrytering, där fokus ligger på erfarenhet och prestation. Skapa en långsiktig strategi med krav och tydliga mål kring hur sammansättningen och chefsförsörjningen ska se ut i framtiden, med tydligt ledarskap från styrelsen.

#2 Förändra bilden av vem som kan och vill vara chef

Arbeta aktivt med att förändra bilden av vem som kan och vill bli chef. En del av detta arbete innebär att framhålla kvinnor som förebilder.

#3 Skapa hållbara chefsuppdrag

Prioritera de organisatoriska förutsättningarna som stödjer både hälsa och välbefinnande, vilket säkerställer att chefer kan upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

Next article