Skip to main content
Start » News » Linköpingsföretaget säkrar Natoklassad information
Sponsrad

NATO-inträdet innebär att Sveriges myndigheter behöver anpassa sina rutiner och regelverk till NATO:s krav vad gäller hanteringen av säkerhetsklassad information och den utrustning som hanterar den. Eurotempest AB i Linköping är ett av de företag som tillverkar säkerhetsgodkända IT-produkter för omställningen till NATO:s säkerhetsstandarder.

Efter en noggrann inpasseringskontroll stiger vi in i Eurotempest lokaler i Linköping. Företaget anpassar alla typer av IT-utrustning och förbereder den för drift i säkerhetsklassade kontorsmiljöer så att inte information kan läcka ut genom den elektromagnetiska strålning som omger all elektronisk kontorsutrustning.

– Detta är naturligtvis extra känsligt för de datorer, bildskärmar, skrivare eller scanners som bearbetar NATO-klassad information. Forskare inom området har i vissa fall kunnat läsa av utskrifter i klartext från skrivare eller bildskärmar från över hundra meters avstånd. Information som krypterats av sekretesskäl måste ju slutligen visas i klartext hos användaren, säger Erik Grönberg, chefsingenjör på Eurotempest Secure Systems AB, den del av Eurotempest som gör laboratorieanalyser av den IT-utrustning som typiskt förekommer i vanliga kontorsmiljöer.

TEMPEST

Området kallas TEMPEST och är ursprungligen ett kodord för den så kallade röjande strålning som omger alla typer av IT- och kommunikationsutrustning. Även om denna strålning är minimal så går den att mäta och kan innehålla information i klartext, även om samma information krypterats vid lagringstillfället. Tekniken upptäcktes ursprungligen under andra världskriget där de allierade hittade spår av klartext från chiffrerade meddelanden som skickades mellan fiendens kommunikationscentraler i fält.

Etablerad NATO-standard

Idag är TEMPEST en etablerad NATO-standard som definierar de IT-skyddsmekanismer för vanlig IT-utrustning som varje NATO-land måste tillämpa. Den information som är säkerhetsklassad måste hanteras av en TEMPEST-skyddad dator så att information inte oavsiktligen kan läsas av i klartext, t ex genom att en antenn riktas mot ett kontorsfönster och läser av de elektromagnetiska vågor som avges från IT-utrustningen på insidan. Principen är i princip identisk med en gammaldags TV-utsändning, med skillnaden att signalstyrkan från IT-utrustning är avsevärt svagare. Genom att använda avancerad digital pejlingsutrustning och mycket känsliga mottagarantenner kan den bild som visas på en bildskärm i klartext fångas upp utan att några spår lämnas eller att användaren märker det.

I Linköping analyserar Eurotempest all sorts IT-utrustning och modifierar denna genom att på olika sätt dämpa denna strålning. Tillsammans med dotterbolaget Eurotempest BV utanför Eindhoven analyserar man och levererar årligen ut tusentals datorer, bildskärmar och övrig utrustning till försvars- och myndighetskunder i över 30 NATO-länder.

– Det är både tryggt och kostnadseffektivt för våra kunder att kunna luta sig mot en standard som är erkänd och vida tillämpad inom NATO-sfären, till skillnad från liknande nationella standarder med motsvarande krav men med väsentligt mindre spridning, säger Stefan Kallberg, VD för Eurotempest AB.    

Företaget är det ledande TEMPEST-företaget inom EU och NATO, och har ambitionen att med investeringar och satsningar på den svenska marknaden ta en ledande position även i Sverige i samband med NATO-inträdet. Då är det viktigt att svenska myndigheter är förberedda och känner till kravbilden.

– Sverige har sedan ett antal år tillbaka tagit ett inriktningsbeslut att gå över till TEMPEST-standarden med ambitionen att vara kompatibel med de internationella standarder som tagits fram inom EU och NATO, säger Birgitta Modig, Direktör för Sveriges NSA-funktion, den myndighet som övergripande ansvarar för dessa säkerhetsfunktioner gentemot EU och NATO. 

– Vi fortsätter driva på och stödja våra myndigheter i övergången till NATO-anpassade säkerhetsfunktioner, och där är TEMPEST en viktig faktor, avslutar Birgitta.

Next article