Skip to main content
Start » News » Experterna om säkerheten
News

Experterna om säkerheten

Sveriges Försvarsminister, Pål Jonson

Sveriges Försvarsminister, Pål Jonson, ställer frågor till fem av Sveriges frivilliga försvarsorganisationer.


1.  Hur kan de frivilliga försvarsorganisationerna bidra till att snabbt stärka Sveriges totalförsvar i ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge? 
Röda Korset är neutralt och självständigt, i syfte att kunna erbjuda humanitär hjälp till dem som behöver det mest. Detta gör vi bland annat genom att utbilda frivilliga och allmänheten inom första hjälpen, psykologisk första hjälpen, frivilligsamordning och andra områden. Vi har som enda frivilliga försvarsorganisation särskilda uppdrag, inom totalförsvarets sjukvård och civilbefolkningens skydd i krig, områden vi ser är centrala i totalförsvaret. Vi bidrar också genom att utbilda om krigets lagar, de regler som gäller i krig – där behöver kunskapen öka inom hela totalförsvaret.

2.  Hur arbetar ni med att stärka försvarsviljan?
Våra erfarenheter från Sverige och internationellt visar att om man är utsatt i vardagen drabbas man hårdare när kriser sker. ”Försvarsvilja” måste byggas på gemensam tillit och övertygelsen om att alla räknas. Vi måste alla ha förmågan att kunna bidra, och hjälpa varandra – genom att gå en första hjälpen-utbildning, eller genom att bistå grannar när kriser sker. Vår förmåga att motstå allvarliga händelser, vår resiliens, grundas i vår möjlighet att hjälpa varandra, på individ- och på samhällsnivå. Röda Korset bedriver verksamhet varje dag och över hela landet för att stärka den samhörigheten.


1.  Hur kan de frivilliga försvarsorganisationerna bidra till att snabbt stärka Sveriges totalförsvar i ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge? 
När en person går med i en frivillig försvarsorganisation så tyder redan det på att det finns en stark försvarsvilja hos personen och att denna är beredd att ge totalförsvaret tillgång till sin kompetens.

De frivilliga försvarsorganisationerna kan bidra med organiserade, utbildade och engagerade medlemmar som kan stödja samhället vid krig eller andra svåra påfrestningar inom respektive organisations kompetensområde. För Insatsingenjörerna innebär detta att vi, genom vår kompetenspool och vårt nätverk, snabbt kan hitta personer som är experter inom exempelvis bygg, anläggning eller infrastruktur.

2.  Hur arbetar ni med att stärka försvarsviljan?
Insatsingenjörernas idé är att bygga vidare på den kompetens som medlemmen redan har och förbundets utbildningar kompletterar och förstärker sedan medlemmens kompetens och därmed möjligheterna att agera i en kris eller ett krig. Detta gör att insatsingenjörernas medlemmar kan stödja både de civila och militära delarna av totalförsvaret, vilket bidrar till en stärkt försvarsförmåga och därmed och också en stärkt försvarsvilja.

Det viktigaste bidraget till försvarsviljan är dock det bidrag som de enskilda medlemmarna gör. Vi är övertygade om att deras engagemang för med sig att personer i deras omgivning också blir intresserade av vad de kan göra för att hjälpa till inom totalförsvaret.


1.   Hur kan de frivilliga försvarsorganisationerna bidra till att snabbt stärka Sveriges totalförsvar i ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge? 
Vi kan bidra till att utbilda för totalförsvarets behov, både anställda, värnpliktiga, frivilligpersonal, krigsfrivilliga och medborgare i allmänhet. Vi finns i hela landet och har också utbildningsanordningar, i vårt fall skjutbanor, i nästan varje kommun. Vi är också genom våra lokala föreningar ett nätverk av personer som är kontrollerade mot belastningsregistret och i övrigt har ansetts pålitliga. Organisationerna kan också vid behov samverka sinsemellan för att ge ett sammanhållet stöd. Vi är vidare beredda att på begäran rekrytera, utbilda och tillhandahålla ytterligare personal för totalförsvaret.  

2.  Hur arbetar ni med att stärka försvarsviljan?
Vårt främsta medium är medlemstidningen ”Nationellt Pistolskytte”, där vi återkommande bedriver försvarsupplysning. Tidningen har en upplaga på 23 000 exemplar. Vidare bedriver vi en del av vår verksamhet i nära anknytning till Försvarsmakten och söker på så sätt skapa en vi-känsla. Flera av våra skytteformer anknyter också till Försvarsmaktens verksamheter som en påminnelse om vårt högre syfte att vara till gagn för rikets försvar och säkerhet. Tillsammans med övriga frivilliga försvarsorganisationer engagerar vi oss också inom Folk och Försvar, vid statsceremonier och vid andra publika evenemang.


1.  Hur kan de frivilliga försvarsorganisationerna bidra till att snabbt stärka Sveriges totalförsvar i ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge? 
Frivilliga Automobilkåren, FAK, bygger upp materieldepåer över landet som med våra utbildade medlemmar snabbt kan sättas in för att lösa transport- och logistikuppgifter för Civilsamhället. Det kan gälla att förse människor med vatten och förnödenheter eller med hjälp av bussar utrymma påverkade delar av samhället. 

Vi har bandvagnar, fyrhjulingar och andra fordon lastade med elverk, motorsågar, sjukvårdstält allt i syfte att stödja den påverkade platsen i likhet med hur Ukraina agerar med sina civila insatser. 

2.  Hur arbetar ni med att stärka försvarsviljan?
FAK är ute i näringslivet, länsstyrelser, regioner och kommuner för att informera om våra förmågor och att vi behöver fler kvalificerade frivilliga till vår organisation. 

Vi samlas också Kårvis och håller vår materiel uppdaterad och underhållen minst en gång i månaden. Både nya såväl som gamla medlemmar kan då träffas och diskutera utvecklingen i omvärlden samtidigt som man får en utökad kunskap om hur materielen fungerar. 

Vi är också ute i affärscentra och andra folkfyllda ytor för att sprida vårt budskap och förmedlar att alla behövs för att göra en insats inom Totalförsvaret.


1.  Hur kan de frivilliga försvarsorganisationerna bidra till att snabbt stärka Sveriges totalförsvar i ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge? 
De frivilliga försvarsorganisationerna kan erbjuda det svenska samhället välutbildade människor inom sina expertområden. Sjövärnskåren verkar till sjöss och har funnits i över i över 100 år.

Sjövärnskåren har 16 lokala kårer spridda längs Sveriges kust, alla dessa kårer har fartyg och besättningar som kan stödja totalförsvaret, detta kan vara övervakning och logistik samt stöd vid miljökatastrofer som exempelvis oljeolyckor.

Miljöhotet avseende olja har tyvärr ökat markant när Ryssland använder sig av gamla slitna fartyg för att frakta ut olja genom Östersjön.

Den svenska kusten är lång och Sverige är det land i världen som har flest öar, att skydda denna fantastiska natur är en prioritering.

2.  Hur arbetar ni med att stärka försvarsviljan?
Varje sommar utbildar Sjövärnskåren 500 ungdomar på uppdrag av Försvarsmakten.

Utbildning i Sjövärnskåren lär ungdomarna att hantera olika situationer som de normalt aldrig utsätts för. De lär sig även att samarbeta i grupp och lär sig leva med många människor på en liten yta. Utbildningen ger ungdomarna kunskaper och vänner för livet och är grunden för försvarsviljan.

Sjövärnskåren bedriver även en omfattande vuxenutbildning på uppdrag av hemvärnet.

Next article