Skip to main content
Start » Molntjänster » Molnet kan visa vägen mot hållbar IT
Sponsrad

IT står för 4 procent av de globala klimatutsläppen, men få ledare har koll på den egna verksamhetens utsläpp från IT. I en ny rapport illustrerar Capgemini och Microsoft hur företag och organisationer kan ta kontroll över sitt hållbarhetsarbete.

Många företag jobbar i dag på olika sätt med hållbarhet, men en faktor som ofta lämnas utanför är IT, då det behandlas som en separat teknikfråga. Detta leder till att många organisationer missar den stora klimatpåverkan som tekniken medför.

I rapporten The Sustainable Enterprise erbjuds möjliga vägar framåt, bland annat genom en genomlysning av verksamhetens IT-infrastruktur, applikationer och hårdvara, samt medarbetarnas och organisationens mognad gällande hållbarhet. Arbetet landar i en aktivitetsplan där en viktig komponent är resan till molnet.

Låg kunskap om hållbar IT i Sverige

I Capgeminis internationella undersökning om hållbar IT svarar knappt hälften (43%) av 1 000 tillfrågade företagsledare att de övervägt den klimat- och miljömässiga påverkan som deras IT-system står för.

Sverige sticker ut tydligt i sammanhanget – endast 20 procent av respondenterna har en klar bild av IT-systemens klimat- och miljöpåverkan.

Susanne Siberg är Head of Sustainable IT på Capgemini Invent i Sverige och Finland. Hon poängterar att IT har två sidor.

– IT är möjliggörare i vårt miljöarbete, samtidigt som det är bidragande till Sveriges klimatavtryck. Vi ser en vilja och drivkraft att jobba med den övergripande hållbarhetsfrågan, men många organisationer har låg medvetenhet kring just hållbar IT och saknar konkreta verktyg för att arbete med dess klimatpåverkan, vilket vi hoppas att den här rapporten kan bidra till ökad kunskap och de möjliga lösningarna. Den senaste tiden har vi sett en positiv trend i Sverige inom det här området.

Susanne Siberg

Head of Sustainable
IT, Capgemini Invent
Sverige & Finland

Foto: Capgemini

En del av lösningen finns i molnet

När Capgemini hjälper företag att inkludera IT i sitt hållbarhetsarbete, tittar man på en rad parametrar. Bland annat handlar det om vilka mål som sätts upp inom organisationen, hur man förändringsleder mot mer hållbara processer och strukturer; vilka tekniska förändringssteg som behöver tas, samt hur tekniken i sig kan vara en möjliggörare för att skapa mer hållbara tjänster och produkter i verksamheten.

Eftersom hårdvaran är en stor klimatbov finns det potential för fler organisationer att kombinera en tydlig molnstrategi med sina hållbarhetsmål.

– Sveriges starka åtaganden inom hållbarhet och innovation är en viktig anledning till att Microsoft öppnat några av våra mest hållbara datacenter just här. Vi är också övertygade om att Sverige är ett av länderna i världen där IT och teknik har störst potential att skapa innovation som kan leda till nya, hållbara möjligheter för kunder i Sverige och i resten av världen, säger Therese Treutiger, ansvarig för innovation och partnerverksamhet på Microsoft Sverige.

Therese Treutiger

Ansvarig för innovation
& partnerverksamhet
Microsoft Sverige

Foto: Microsoft

Molnlösningar handlar till stor del om att dela på resurser, och kan innebära synergier för såväl energi och kostnader, som säkerhet och prestanda. För många verksamheter innebär det att stora delar av IT-systemen kan bytas ut till smartare lösningar.

Viktigt att välja grönt

För att förstå vilken påverkan en organisations IT har på miljö och klimat, samt vilka val man kan göra för att minska klimatavtrycket på såväl kort som lång sikt, krävs en livscykelanalys som genomlyser hela värdekedjan – från råvara och produktion till återbruk och återvinning.

– Tekniken kan hjälpa oss att nå våra hållbarhetsmål, men vi behöver också vara medvetna om dess klimatpåverkan och välja rätt sorts teknik. Gröna molntjänster som drivs av förnybar energi är en viktig pusselbit i det arbetet, avslutar Susanne Siberg på Capgemini.

Next article