Skip to main content
Start » Medarbetarhälsa » Medarbetaren – den viktigaste resursen
Sponsrad

Medvetenheten finns om vikten om att sätta medarbetaren i centrum. Ändå glöms människan bort i många organisationer eller så vågar de inte riktigt investera i det mänskliga kapitalet.

Organisationer måste ha modet att sätta människan först, säger Sandra Jönsson grundare av Wellbefy, en app som utmanar och digitaliserar företagshälsan. 

Sandra Jönsson har ett starkt hälsointresse som är knutet till lönsamheten och potentialen i verksamheter. Hon har en bakgrund inom Health Management från Lunds universitet och grundade Wellbefy eftersom hon kände en stor frustration över att se sjukskrivningarna och den kostsamma ohälsan i samhället skjuta i höjden. Samtidigt som engagemanget på arbetsplatser går nedåt. 

–Jag kände att det var en galen tendens och att det måste finnas ett smartare sätt att behålla personal och stärka frisknärvaron, menar Sandra. 

Sandra Jönsson

Grundare
Wellbefy

Foto: Richard Hylerstedt

Våga ta ett helhetstänk och skapa systematik 

Sandra anser att verksamheters företagshälsoarbete saknar ett helhetstänk. I stället arbetar man med punktinriktade insatser till exempel pulsmätningar, hälsoundersökningar, friskvårdaktiviteter, sjukförsäkringar och partners som hanterar prehab och rehab. Detta är ett hälsoarbete i silos. Hon återkommer till vikten av att riva silos eftersom siloarbete aldrig löser det faktiska problemet utan gör arbetet ineffektivt, kostsamt och framför allt svårmätbart. 

–Organisationer måste börja arbeta mer strategiskt och operativt. Att samla in data och analysera helheten samt ge rätt stöd på rätt ställe i rätt tid är nyckeln för ett framgångsrikt strategiskt och operativt hälsoarbete, säger hon.

Från reaktivt till hälsofrämjande

Idag läggs endast 20% av verksamheters företagshälsoarbete på främjande hälsoinsatser, och hela 80 procent på det reaktiva – siffrorna borde byta plats. 

–Vi ser att hälsostatusen hos medarbetare påverkar i alla led. Det handlar om allt från atmosfären på företaget till de dialogerna som förs ut mot kund. Måendet berör också produktiviteten och innovationskraften. Det är svårt att prestera i ett företagsklimat som inte främjar hälsa, säger hon. 

Hälsofrämjande insatser innebär att stärka och bibehålla en god hälsa. Detta skapar en högre frisknärvaro. Om företag stöttar medarbetarna leder det långsiktigt till att de behåller och kan utveckla personalen. De får mindre sjukskrivningar och ser en större ekonomisk tillväxt. 

Ett nytänkande sätt att arbeta med arbetsmiljö- och medarbetarhälsa 

Sandra och hennes team hjälper organisationer med att sätta medarbetarens hälsa och välmående i fokus. Med realtidsdata blir varje medarbetare uppfångad och får hjälp utefter sin hälsostatus just nu. Samtidigt skapar plattformen empowerment så att varje medarbetare kan driva sin egen hälsoutveckling framåt. Detta för att stärka frisknärvaron och minimera sjuktal. 

När den digitala lösningen inte räcker till finns ett expertnätverk inom rehab och främjande hälsoarbete som kan hoppa in. Något som, enligt Sandra, gör arbetsmiljö- och hälsoarbetet mycket mer tillgängligt, kostnadseffektivt och smart än vad det är idag för många verksamheter. 

3 handfasta tips på hur du kommer igång och arbetar hälsofrämjande i organisationen  

  1. Sätt människan/medarbetare först på agendan i ledningsrummet. Det bör vara en strategisk fråga. Mår medarbetaren bra, utifrån en hållbar arbetsmiljö, hållbar kultur, hållbart ledarskap är chansen större att organisationen utvecklas till framgång.  
  2. Sätt mätbara mål på friskfaktorer (tillit, arbetsglädje, trygghet, stöd, ansvar/handlingsutrymme och utvecklingsmöjlighet) och systematiskt räkna på personalekonomi.  
  3. Arbeta med företagshälsa/medarbetarehälsa utifrån ett helhetsperspektiv och inte i silos. Det är då som en organisation både strategiskt och operativt kommer kunna göra rätt insats, i rätt tid och på rätt ställe för att undvika ohälsa och i stället stärka hälsan.
Next article