Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Låt ackrediterade kontrollföretag förstärka livsmedelstillsynen
Sponsrad

Variationen i den offentliga livsmedelskontrollen runt om i landet är omfattande, liksom den bristande likvärdigheten. Samtidigt finns det en stor sektor av ackrediterade kontrollföretag som arbetar enligt välfungerande rutiner för kvalitet och oberoende. Dessa företag har kapacitet att stärka upp den offentliga kontrollen och bidra till en mer effektiv och likvärdig kommunal livsmedelstillsyn.

Jörgen Backersgård
Senior Vice President, Head of Service Development & Excellence DEKRA Service Division Industrial Inspection
_____________________

Flertalet offentliga utredningar bekräftar bilden av att det råder kompetens- och resursbrist i den offentliga livsmedelskontrollen på många håll i landet. Flera mindre kommuner saknar tillräckliga resurser för att utföra den nödvändiga regelmässiga tillsynen av livsmedelskedjans aktörer.

– Behovet av organisatorisk och regelmässig förbättring är stort. Vi ser även omfattande variationer mellan kommunerna vad gäller de kommunala tillsynsavgifterna, säger Jörgen Backersgård, ordförande för Swetic, branschorganisationen för företag inom provning, besiktning, kontroll och certifiering samt senior vice president på den oberoende tekniska inspektionsorganisationen Dekra.

Delegerade kvalitetssäkrade kontroller

Medan många kommuner lider resursbrist finns det en väletablerad sektor med kontroll- och certifieringsföretag, som redan i dag utför likande kontroller. Det handlar om frivilliga kontroller för kvalitet och livsmedelssäkerhet som många livsmedelsföretagare beställer utöver den lagstiftade tillsynen. Företagen gör även kontroller som utförs på uppdrag av offentlig sektor.

– Ett exempel på kontroller som ackrediterade kontrollföretag sedan länge genomför på uppdrag av Livsmedelsverket och Jordbruksverket är kontroll av ekologiska livsmedel enligt EU:s förordning, säger Anna Broekman, styrelseledamot i Swetic samt vd på HS Certifiering, ett certifieringsbolag som är specialiserat på livsmedel och gröna näringar.

Myndigheterna behåller det yttersta ansvaret

Samtliga ackrediterade kontrollföretag står under statlig tillsyn av myndigheten Swedac. Ackreditering innebär att myndigheten regelbundet ser till att företagen upprätthåller kompetens, oberoende och opartiskhet. Om brister upptäcks hos kan ackrediteringen bli återkallad. Därmed behåller staten och kommunerna det yttersta ansvaret för kontrollen.

HS Certifiering
Anna Broekman
VD, HS Certifiering
_____________________

– Kontrollföretagen har ofta en god nationell spridning och kan dessutom verka över kommungränserna. Om ackrediterade företag tillåts förstärka den offentliga kontrollen minskar bördan för många kommuner med personalbrist, säger Jörgen Backersgård.

Inga juridiska hinder

Swetics jurister har bland annat utrett frågan och konstaterat att det inte föreligger några juridiska hinder för offentliga aktörer att samverka med ackrediterade kontrollföretag för att förstärka och komplettera sin verksamhet. En sådan samverkan kräver med andra ord ingen lagändring. Det finns också intresse i andra länder för en effektivisering av livsmedelskontrollen. Även i andra sektorer utförs säkerhetskontroller av ackrediterade företag, bland annat vid fordonsbesiktningar och hissar i offentliga miljöer.

–Ökad kommunal samverkan är den lösning de offentliga utredningarna hittills fokuserat på. Vi bedömer att det inte är tillräckligt och att vi kan göra mer, i synnerhet med tanke på att Sverige ökar beredskapen och har som ambition att öka självförsörjningsgraden på livsmedel. En effektiv tillsyn för livsmedelsföretagen över hela landet är en viktig förutsättning för att Sverige ska kunna förverkliga visionen om att bli ett ledande livsmedelsland med ökad produktion och export samt fler arbetstillfällen, säger Anna Broekman.

Next article