Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Framtiden handlar om kvalitet och förbättringsförmåga
Certifiering och kvalitetssäkring 2020

Framtiden handlar om kvalitet och förbättringsförmåga

Foto: Unsplash

Det talas idag ofta och mycket om kvalitet i debatten. Särskilt gällande kvalitet i välfärdssektorn. Kvalitet och kvalitetsutveckling berör dock vår framtid, välfärd och framgång på betydligt fler sätt än vad som framgår i debatten. Det är därför av största vikt att fokusera mer på hur kvalitet kan utvecklas och förbättras på ett verkningsfullt och professionellt sätt.

En av de stora utmaningarna för svensk industri och indirekt även för vår framtida välfärd utgörs av den accelererande kvalitetsutveckling som pågår i länder som Kina, Indien och Sydkorea. Idag börjar vi skönja de första effekterna av detta. Ledande företag i Asien levererar idag en kvalitetsnivå som väl är i nivå med de bästa i väst. I vissa fall har de till och med passerat dessa. Och detta är troligen bara en början.

Priset kan bli högt

Orsaken till dessa länders snabba kvalitetsutveckling är att deras ledare och politiker sedan länge tar kvalitetsfrågan på största allvar. Själv tillbringar jag mycket tid internationellt. Som professor i kvalitet i Shanghai, vice president för vår globala kvalitetsorganisation IAQ och som styrelsemedlem av USA:s nationella kvalitetsorganisation har jag en god inblick i vad som sker i den globala kvalitetsvärlden. Mycket av kvalitetsutvecklingen handlar idag om Asien. Framför allt när man talar om ledningars engagemang och förståelse.

Känner en oro för nonchalansen

När jag är på kvalitetskonferenser i Kina är det styrelser och företagsledningar jag träffar till skillnad mot i Europa och USA där motsvarande konferenser endast lockar kvalitetsprofessionella. I detta sammanhang känner jag stark oro utifrån den nonchalans med vilken svenska politiker, styrelser och företagsledningar ofta ignorerar kvalitetsutvecklingsfrågan. Jag kan inte låta bli att jämföra med hur västvärlden på 1970-talet ignorerade en motsvarande kvalitetsutveckling i Japan, vilket kom att kosta oss vår varvsindustri, kameraindustri, hemelektronikindustri och betydande delar av bildindustrin. Om vi missar det som sker idag kan priset dock komma att bli betydligt högre…

Det krävs en ökad förståelse

En annan fråga som berör mig mycket är hållbarhetsfrågan. Tyvärr upplever jag även här att debatten hamnat snett. Debattens fokus ligger mestadels på att hållbarhet är kritiskt och viktigt, något som jag tror att de flesta sedan länge insett. I debatten florerar dessutom mängder av tankar om hur en mer hållbar utveckling ska kunna uppnås. Många av dessa är enligt min uppfattning åsiktsbaserade, orealistiska, politiska och i en hel del fall till och med tveksamma avseende verkan. Många åtgärder som lyfts fram handlar mer om symtomlösning än om verkningsfull problemlösning.

Viktigt att förstå kundernas behov

För att på riktigt uppnå en hållbar utveckling krävs en ökad förståelse för relationen mellan kvalitet, det vill säga hur värde skapas, och hållbarhet. Kvalitet handlar ytterst om hur väl en verksamhet lyckas möta behov hos sina kunder. Idag vet vi att slöserierna är stora då resurser omvandlas till kundvärde. Här finns en enorm potential att skapa hållbarhet. Genom att förstå kundernas behov och utveckla verksamhetens processers förmåga att på effektivaste och bästa sätt möta dessa, kan mycket stora resursbesparingar uppnås. Dessutom kan kvalitetsprofessionen tillhandahålla viktig kompetens avseende förbättring, problemlösning och processutveckling. Kompetens som är grunden vid en omställning mot en hållbar utveckling.

Större krav på dagens verksamheter

Slutligen vill jag beröra digitaliseringen. Ofta framställs denna som en av de största möjligheterna att uppnå en god framtida utveckling. En uppfattning som även jag delar, dock förutsatt att införandet av ny teknik sker utifrån ett kundfokuserat verksamhetsutvecklings- och kvalitetsperspektiv. Idag ser tyvärr utvecklingen allt för ofta inte så ut. Digitalisering och ny teknik har i många fall kommit att bli ett mål och inte enbart det medel det faktiskt är. Något som tyvärr ofta resulterat i uteblivna effekter, lågt värdeskapande och strul.

Sammantaget ställs allt större krav på dagens verksamheter förmåga att leverera kvalitet och förbättra. Framtidens vinnare lär bli de verksamheter som har högst förbättringsförmåga. För att utveckla denna förmåga krävs stort engagemang, dedikerade resurser och ökad kompetens avseende kvalitet och förbättring.

Lars Sörqvist, Vd Sandholm Associates, Docent, Kungliga Tekniska Högskolan
Foto: Erik Hagman.
Next article