Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Enklare regelefterlevnad – bättre vård
Sponsrad

Kvalprak erbjuder vård- och omsorgsgivare kvalitetscertifiering, ledningssystem och rådgivning för regelefterlevnad.

Kvalprak AB hjälper vårdgivare att fokusera på bra vård till sina patienter, säger Martin Hägerdal, VD på Kvalprak. 

Verksamheten inom hälso- och sjukvård är styrt av ett omfattande regelverk. Standarden KVO11:9 omfattar hela regelverket, vilket är unikt. Den utgår från SOSFS2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och råd om ledningssystem för vård och omsorg. 

Martin Hägerdal
VD, Kvalprak
_______________________

KVO11:9, är en standard, för att säkerställa att hälso- och sjukvården lever upp till alla regler och krav. Standarden utgår från lagtexten och är anpassad för vård och omsorg. Detta underlättar implementeringen och det går fortare att nå kvalitets-, patientsäkerhets- och effektivitetsvinster. 

KVO vidareutvecklar KVO11:9 kontinuerligt i takt med att regelverken ändras och uppdateras. Detta för att säkerställa en korrekt certifiering. 

Kvalprak AB samarbetar med KVO för KVO11:9 certifiering. Certifieringen är heltäckande, det innebär att 1 certifiering räcker där andra standarder kräver upp till 5 separata certifieringar. Klinikerna sparar förutom kostnad för certifiering, även arbetstimmar som annars går åt till att certifiera flera gånger. 

ORNA 

Kvalprak ABs ledningssystem ORNA har alla funktioner för lagefterlevnad. ORNA innehåller dokumenthantering, avvikelser, risk, händelseanalys, checklistor, utbildning, mål, mm. 

ORNA är ett molnbaserat (SaaS) erbjudande med ett modernt användarinterface som gör systemet lättanvänt. Moderna säkerhetsfunktioner, installation i svenskt datacenter samt inga utomeuropeiska programvaror säkerställer en säker datahantering som också uppfyller GDPR kraven. 

Inför den årliga patientsäkerhets-berättelsen är det enkelt att sammanställa alla genomförda egenkontroller, avvikelser och resultat i ORNA. Verksamheten får ett bra underlag av verifierbara fakta till berättelsen. 

–ORNA ger ett bra underlag till patientsäkerhetsberättelsen. Halva arbetet är gjort, förklarar Martin. 

Rådgivning 

Kvalprak AB erbjuder också rådgivning kring hur ni ska utforma och sätta upp ett effektivt ledningssystem. 

Bättre vård för alla parter 

Kvalprak AB en självklar partner vad gäller certifieringar av och ledningssystem för vård och omsorgsbolag och har under de senaste 20 åren certifierat tusentals kliniker och installerat ledningssystem på ett 500 tal kliniker runt om i Sverige. 

– Syftet med verksamheten är att våra kunder ska erbjuda en kontinuerligt förbättrad kvalitet, patientsäkerhet, högre effektivitet och ha en hög personal- och patientnöjdhet. Det uppnås med i samarbete med Kvalprak AB, avslutar Martin. 

Next article