Start » Kvalitetssäkring » Certifikat Heta Arbeten®
Sponsrad

Brandskyddsföreningen har genom åren tagit fram ett antal olika säkerhetsregler, riktlinjer, normer och checklistor inom områden som brandlarm, sprinkler, fastighet och inom skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®. Samverkan sker med olika aktörer såsom försäkringbolag, branschorganisationer, partners, olika företag, certifieringsorgan och sakkunniga inom respektive område. Rekommendationerna inom skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® har Brandskyddsföreningen tagit fram i samarbete med försäkringsbolagen.

Normer och regelverk syftar till att ge näringslivet, ett gemensamt synsätt på hur arbetsmetoder, material och installationer relaterat till brandsäkerhet ska installeras utföras, och kontrolleras. Genom riktlinjer och rekommendationer skapas också effektivare och säkrare processer hos bl.a. försäkringsbolag, beställarorganisationer och utförarorganisationer.

Höjd kunskapsnivå

Svetsning, skärning och lödning är några exempel på hetarbeten som medför en risk för brand på en byggarbetsplats eller annan tillfällig arbetsplats. Under 1980-talet orsakade den här typen av arbete flera allvarliga bränder vilket ledde till att försäkringsbolagen tillsammans med Brandskyddsföreningen började titta på olika sätt att förebygga bränder och minska skadorna. Att höja kunskapsnivån sågs som en viktig del i det arbetet och Brandskyddsföreningen fick ansvaret för att ta fram riktlinjer och ett utbildningsformat. Konceptet Heta Arbeten® är den största skadeförebyggande åtgärd mot bränder som har gjorts i Sverige de senaste 30 åren och sedan Heta Arbeten® togs fram på 1990-talet har andelen av brandskadekostnader som beror på heta arbeten sjunkit radikalt. Centralt i Heta Arbeten® är de 14 säkerhetsregler som hjälper utövaren att göra rätt för att undvika brand.

– Certifieringsprogrammet Heta Arbeten® bygger på säkerhetsregler som vi tagit fram som ett resultat av analyser som gjorts av tidigare bränder och orsakerna till dessa. Reglerna innehåller information både om hur man förebygger en brand och hur man ska agera om en brand ändå skulle uppstå, säger Anders Bergqvist, Generalsekreterare, Brandskyddsföreningen

Genom bland annat utbildning via våra utbildningsarrangörer och uppföljningar via certifiering av alla hetarbetare i kombination med vår egen kvalitetssäkring tillhandahåller Brandskyddsföreningen ett robust system för brandsäkerhet. Många branscher där heta arbeten förekommer, till exempel inom bygg och industri, förändras snabbt och uppdateringarna av materialet tillsammans med de digitala tjänsterna gör det enklare att kontinuerligt vidmakthålla sin kunskap för att hålla sig i framkant.

Utbildningen Heta Arbeten uppdateras löpande och vart femte år, när det är dags för instruktörerna att förnya sin certifiering, brukar också större ändringar i materialet göras allteftersom nya lärdomar dras från utredningar av nya bränder. Första januari 2020 är ett sådant datum – då påbörjas en ny utbildningsperiod för Heta Arbeten, för ett brandsäkrare Sverige.


Nästa artikel