Start » Kritisk Infrastruktur » Det svenska energisystemet behöver bli mer motståndskraftigt och mångfacetterat
Sponsrad

Samtliga energislag fyller en viktig funktion för att Sverige ska klara den gröna omställningen och nå klimatmålen. Den rådande världssituationen är en bra påminnelse till näringslivet, kommuner, och regioner om vikten av ett systemtänkande, av att bygga upp ett resilient energisystem som stärker Sveriges autonoma ställning och minimerar beroendet av andra länder för att klara av vår energiförsörjning. Svenskproducerad biogas är en av samhällets mest mångsidiga energikällor som både kan och bör ta större plats i framtidens energimix.  

Den svenska energidebatten tenderar i många fall att fokusera på enskilda dellösningar snarare än att lyfta blicken och betrakta energiomställningen samt svensk energiförsörjning ur ett övergripande systemperspektiv. I dagsläget ligger mycket fokus på den senaste tekniken som fortfarande är under utveckling. Det försvårar diversifiering av drivmedel till samhällskritiska transporter vilket gör oss sårbara som nation, säger Sharareh Edström, Director Traffic Sweden på Gasum, som är specialister inom den nordiska gassektorn. 

Sharareh Edström

Director Traffic Sweden, Gasum

Foto: Gasum

Hon betraktar en diversifierad energiförsörjning, där gas utgör en viktig pusselbit, som helt nödvändig för Sveriges framtid. Det gör oss mer motståndskraftiga mot yttre faktorer, ett ansvar som i dagens debatter tillsynes uteblivit. 

Biogas producerad i Sverige är en mycket mångsidig energikälla. Biogas kan användas som drivmedel till bussar, lastbilar, fartyg och personbilar. Det kan enkelt lagras, användas till fjärrvärme och förse industrin med energi. Från biogas kan vi också producera el och biogödsel vilket minskar beroendet av import från andra delar av världen.  I en kritisk samhällssituation kan gas med andra ord vara avgörande för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, säger Sharareh Edström. 

Kommunerna har en nyckelroll i den gröna omställningen

Tydliga och långsiktiga riktlinjer från regeringen underlättar också för kommuner att inrikta sina lokala satsningar till att uppfylla de nationella målen. Hon framhåller kommunernas roll som en nyckelaktör i den gröna omställningen. I dagsläget innebär kommunernas bristande tillgång till byggbar detaljplanerad mark att de går i otakt med näringslivet och myndigheter som arbetar för att driva omställningen. Detta trots att energiomställningen är tidskritisk och av många skäl behöver accelereras.

–Många kommuner är fullt medvetna om den gröna omställningens tidskritiska aspekt, men bristande intern samverkan mellan kommunernas olika funktioner resulterar ofta i långa handläggningstider. Ett konkret exempel är att planbestämmelserna tillåts tolkas så pass olika från kommun till kommun, Inkonsekvensen i tolkningen av Plan- och Bygglagen kan åtgärdas med en pragmatisk inställning där miljöfördelarna och vikten av diversifierad drivmedel finns hos tjänstemännen, De måste inse sin roll av möjliggörandet och konsekvenserna av deras beslut i att uppnå klimatmålen, säger Sharareh, Edström.

Efterlyser kunskapshöjning

Bristande kunskap om biogasen mångsidighet  och stora samhällsnyttor är en bidragande faktor till otakten. Flytande biogas är ett förnybart, cirkulärt och ofta lokalproducerat drivmedel som ger störst miljövinst per investerad krona. Biogas kan minska utsläppen från den vägbaserade  godstrafiken med 90 procent. Samtidigt går utbyggnaden av tankstationer för biogas långsamt. Vi kan hjälpa Sveriges kommuner att uppnå sina miljömål, och Gasum hjälper gärna till med att sprida kunskap kring biogas bland kommunernas medarbetare.

– Transportsektorn, som ligger mig närmast hjärtat, är samhällets blodomlopp och har en samhällskritisk funktion. Vi har gemensamma klimatmål att uppnå och måste skyndsamt agera och samverka kring ett systemtänkande. Varje ny lastbil som inte drivs på ett förnybart bränsle utan körs fossilt – är för oss som samhälle ett misslyckande, säger Sharareh Edström. 

Nästa artikel