Skip to main content
Start » Svensk Export » Johan Forssell: Så satsar Sverige på export för framtiden
Svensk export

Johan Forssell: Så satsar Sverige på export för framtiden

Johan Forssell
Johan Forssell

De svenska företagens exportframgångar på världsmarknaderna är avgörande för välståndet i vårt land, inte minst eftersom exporten utgör cirka hälften av vår BNP. 

Vårt näringsliv är konkurrenskraftigt, innovativt och har ett grundmurat gott rykte internationellt. Trots detta har Sverige kontinuerligt tappat marknadsandelar av den globala exporten sedan 2014. För att kunna finansiera morgondagens skolor eller sjukhus här hemma i Sverige måste den utvecklingen vändas.

Protektism, handelskonflikter och dragkamp

Omvärlden förändras nu i hisnande takt. De mörka orosmoln vi ser utgörs inte bara av det försämrade säkerhetsläget till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och den globala ekonomiska osäkerhet detta har lett till. Den hårdnande politiska, ekonomiska och teknologiska konkurrensen mellan USA, EU, Kina och andra länder på frammarsch bidrar dessutom till protektionism, handelskonflikter och dragkamp om investeringar, innovationer och import av råvaror och insatsvaror som är viktiga för hela vår industriella bas.

Som utrikeshandelsminister ser jag ett behov att växla upp vårt handels- och investeringsfrämjande. Vi måste kraftsamla så att vårt näringslivsfrämjande kan matcha konkurrenternas. Våra ekonomiska intressen ska prioriteras och svenska företag måste ges bästa möjliga förutsättningar att både hantera de nya geopolitiska utmaningarna och dra nytta av de nya exportmöjligheterna.

Därför tar regeringen ett helhetsgrepp med en ny utrikeshandelsstrategi för att stärka både främjandet och det svenska näringslivets konkurrenskraft. De svenska företagen och främjandeverksamheten måste finnas där affärerna finns. De traditionella exportmarknaderna är fortsatt viktiga, men när 90 procent av den framtida tillväxten i världen förväntas ske utanför EU måste vi förhålla oss till det. Därför ska export-, import- och investeringsfrämjandet effektiviseras och bli mer affärsnära. Det ska bli tydligare för företag som vill exportera hur de kan få olika slags stöd och rådgivning av Business Sweden, Vinnova och andra främjandeaktörer. Vi ska jobba smartare genom att utnyttja våra myndigheter bättre i främjandet. Ambassaderna har genom budgetpropositionen redan fått en mer framskjuten roll för näringslivsfrämjandet.

Johan Forssell, Sveriges utrikeshandelsminister
__________________________________

Grunden för välstånd och välfärd

Att stärka svensk konkurrenskraft kräver en bred ansats. Vi ska verka för ett gott investeringsklimat, bättre kompetensförsörjning, förbättrade förutsättningar för företag att växa i Sverige och bättre marknadstillträde på EU:s inre marknad och globalt. Det gäller särskilt innovativa företag, små och medelstora företag och tjänstehandelsföretag. Hela Regeringskansliet är därför engagerat och involverat i framtagandet av den nya handels- och investeringsstrategin.

Handel och investeringar är grunden för välstånd och välfärd, det är lika sant i Sverige som i resten av världen. Oaktat var i världen man lever. Det är avgörande för att kunna bygga upp de sociala skyddsnät och institutioner som vi förknippar med demokratiska och välmående nationer. Endast bistånd kommer aldrig kunna täcka kostnaderna som krävs för att bygga stabila demokratier, privat kapital måste mobiliseras. Detta är skälet till att vi arbetar för att stärka synergierna mellan bistånd, handel, export- och investeringsfrämjande.

Kriget i Ukraina har understrukit vikten av andra stödformer än klassiskt bistånd. Ett exempel är att knyta Ukrainas ekonomi närmare EU under det svenska ordförandeskapet genom att förlänga tullättnader och riva handelshinder. Det stärker ukrainsk motståndskraft. Men att mobilisera privat kapital till Ukraina mitt under Rysslands pågående anfallskrig innebär uppenbara utmaningar. Samtidigt finns ett stort intresse och engagemang från svenska företag att delta och en lika stor efterfrågan från Ukraina och redan idag fortsätter svenska företag att lägga beställningar hos Ukrainska underleverantörer. För att möta dessa behov och skapa en konkret brygga mellan handel och bistånd i Ukraina gör regeringen flera satsningar. I budgetpropositionen för 2023 avsätts 333 miljoner kronor i särskilda Ukrainagarantier riktade till privata företag som vill exportera till Ukraina. Regeringen kommer också ge ökade resurser till Business Sweden för arbetet med affärsmöjligheter i Ukraina, inklusive att inrätta ett handelskontor på plats i Kiev.

Detta arbete är i en tidig fas men jag ser fram emot att arbeta i nära dialog med näringslivet om hur vi kan få effektivare genomslag för vårt främjande och samtidigt uppnå goda utvecklingsresultat – i krigets Ukraina liksom globalt.

Next article