Skip to main content
Start » Svensk Export » Ett svagt exportår i sikte
Svensk Export

Ett svagt exportår i sikte

Export
Export
Foto: Shutterstock

Den svenska exporten återhämtade sig snabbt efter nedgången i samband med pandemin och har därefter utvecklats väl.

Exporten har haft draghjälp av svag kronkurs och begränsad löneutveckling i Sverige jämfört med många andra konkurrentländer.  

Men Svensk Exportkredits senaste Exportkreditbarometer visar att allt färre företag upplever den svaga kron-kursen som fördelaktig för exporten. Detta är i linje med Business Swedens Exportchefsindex för tredje kvartalet som signalerar att allt fler företag har en dyster syn på lönsamheten i exportförsäljningen.  

Svensk export
Lena Sellgren
Chefekonom Business Sweden
_______________________

Ytterligare räntehöjning under hösten 

Samtidigt har den globala ekonomin gått in i en mild lågkonjunktur som väntas sträcka sig en bra bit in på nästa år. Inflationen faller men ligger fortsatt över inflationsmålet. Styrräntorna ligger nära toppen men det lär komma ytterligare någon höjning under hösten. Mest troligt är att styrräntorna ligger kvar på en hög nivå under en längre tid för att säkerställa att inflationen verkligen kommer ner till målet. En avmattning i global efterfrågan är dåliga nyheter för Sverige och den svenska exporten som dämpas rejält framöver.  

Business Swedens Exportchefsindex indikerar att optimismen dalat. Det som mest överraskade var att index för förväntad exportefterfrågan från Asien fullständigt klappade igenom trots att Asien just nu är dragloket i världsekonomin. De försämrade utsikterna för den kinesiska ekonomin påverkar hela regionen negativt och spiller över på den globala ekonomin. Dessutom påverkar de ökade geopolitiska spänningarna negativt. Synen på efterfrågan från Europa är alltjämt dyster och dit går över 74 procent av den svenska exporten. En ljuspunkt är dock att exportföretagen har en optimistisk syn på efterfrågan från både Nord- och Sydamerika. Men tyvärr lär det vara en tillfällig ljusglimt då den amerikanska ekonomin mattas av ordentligt nästa år. 

Ljuset i tunneln 

Betyder det att vi ska vänta oss deppiga svenska exportföretag framöver? På kort sikt – det närmaste året – är svaret ja. Men om vi lyfter blicken till omkring andra halvan av 2024 lär exportföretagen åter se ljuset i tunneln. Då har inflationen sannolikt kommit ner mot målet och centralbankerna är klara med sina räntehöjningar och kanske har någon av dem redan hunnit sänka styrräntan eller i alla fall signalerat att det är nästa steg. Då kommer förtroendet tillbaka och hushållen börjar konsumera och företagen investera vilket gynnar svensk export. Stora investeringar kommer att ske i den gröna omställningen, digitalisering och försvar och här ligger Sverige och svenska företag i framkant så det finns goda förutsättningar att till och med ta marknadsandelar.  

Kanske hög tid för svenska företag med sikte på utlandet att redan nu trampa på gaspedalen!

Next article