Start » Risk Management » Alla företag behöver en risk manager
Risk Management

Alla företag behöver en risk manager

Risk Manager
Risk Manager
Foto: Shutterstock

I dagens företagsklimat är hållbarhetsarbetet och riskhantering viktigare än någonsin. Problemet är att risk managers inte alltid involveras tillräckligt mycket. Därför behöver företag tänka mer proaktivt.

Se fördelen med en risk manager.

I och med pandemin har riskhantering fått ännu mer fokus, eftersom få hade kunnat förutse att det skulle bli en global kris. Många riskfrågor har därigenom kommit upp till ytan, där hållbarhet är en av de viktigaste för framtiden.

– Företagen borde arbeta mer holistiskt tillsammans ur ett grupperspektiv. Det är viktigt att alltid involvera en risk manager i diskussionen. Andra stora risker, liksom pandemin, kan realiseras och då behöver vi alla vara väl förberedda. Risk management behövs för att tänka proaktivt, säger Athina Pehrman, ordförande för SWERMA och Group Risk Manager på Electrolux Professional.

Athina Pehrman Ordförande, SWERMA Group Risk Manager Electrolux Professional

Athina Pehrman

Ordförande, SWERMA
Group Risk Manager
Electrolux Professional

Foto: K-G Z Fougstedt


Många svenska bolagsledningar har fortfarande inte risk management tillräckligt högt upp på sin agenda. Mycket av hållbarhetsarbetet sker separat och risk management involveras för lite. När risk managers utför riskanalyser i bolaget är det många som inte upplever sig som ägare av hållbarhetsriskerna. Därför krävs rätt struktur, prioriteringar och balans när det kommer till risk och kontroll. Någonting som bolaget kan förhålla sig till för att kunna göra rätt val inför framtiden.

Förstå risker på längre sikt

Det finns också en specifik utmaning med hållbarhetsrisker på företag och det är tidshorisonten, menar Jonas Särnborg, ledamot på SWERMA och VP Group Risk Management på Husqvarna Group.

– Vi påverkas redan men om 10 till 20 år kan det bli ordentligt kännbart för bolag som inte hunnit anpassa verksamheten. Det finns ett värde i att hållbarhets- och riskansvariga tillsammans skapar framtidsscenarion för att hjälpa företaget att förstå risker och möjligheter.

Jonas Särnborg Ledamot,  SWERMA VP Group Risk Management Husqvarna Group

Jonas Särnborg

ledamot på SWERMA och VP Group Risk Management på Husqvarna Group

Foto: Husqvarna

Karl-Johan Rodert, vice ordförande på SWERMA och risk manager på Skanska, menar att mycket beror på hur långt man har kommit i företaget inom hållbarhet.

– Ett bolag som satsar stort på hållbarhetsfrågorna gör ofta det för att stärka sin image- eller sitt varumärke, som ett sätt att påvisa hur seriös man är ut mot kunder. Företag som satsar fullt ut på hållbarhetsfrågor kommer få igen det med högre vinst i framtiden.

Bild på Karl-Johan Rodert, vice ordförande på SWERMA och risk manager på Skanska

Karl-Johan Rodert

Vice ordförande på SWERMA och risk manager på Skanska

Foto: PRIVAT

En tuffare marknad

Den ökade konkurrensen på marknaden har ökat och det ställs högre krav på risk managers. Bolagen måste gå in med en annan syn när det gäller sina egna risker och inte lita blint på sina försäkringar.

– Mycket av vårt jobb de senaste åren har varit att hantera förväntningar internt på bolagen. Att långt i förväg varna om hur marknaden ser ut och uppmärksamma företagen på att de kan både förvänta sig två- eller tredubbla premiekostnader på försäkringarna och stramare villkor. Detta eftersom nuvarande situationen inte har existerat på 20 år, säger Karl-Johan Rodert.


Jonas Särnborg håller med:

Det är tufft på marknaden med minimala förhandlingsutrymmen. Det förebyggande riskarbetet har aldrig varit viktigare då minskade skador och förutsättningar att öka självrisker gör ett företag mer attraktivt på marknaden.

Utnyttja teknologi och data

Det kommer att ta tid att hålla jämna steg med risker kopplade till pandemin. Osäkerheten och komplexiteten i risklandskapet har ökat under senare tid, menar Jennie Wallin, som är ledamot i SWERMA, Director ERM & GRC KPMG.

– Det senaste året har varit en lärorik resa för många bolag. Man har insett att man inte kan basera sitt riskarbete enbart utifrån historik och det man själv upplevt. Företag måste arbeta mer proaktivt med scenarioanalys och effekten av påverkanstrender utifrån globalisering, digitalisering, hållbarhet och så vidare. Jag ser två saker som är extra viktiga ur ett riskhanteringsperspektiv just nu – dels det interna samarbetet mellan funktioner som arbetar med riskhantering och dels utnyttjandet av data och teknologi. Det finns en stor potential i att utnyttja interna och externa datakällor och exempelvis AI för att få en mer realtidsdriven uppdatering kring hur risklandskapet ser ut och utvecklar sig.

Bild på Jennie Wallin

Jennie Wallin
Ledamot

SWERMA
Director ERM & GRC
KPMG

Foto: PRIVAT

Olika strategier för olika risker

Något som många företag inte gör är att se sambanden mellan olika risker. De hanterar dem snarare i silo, menar Jennie Wallin.

– Bolagen måste också inse att risker har olika hastigheter. Om vi tar cyberrisker som exempel, så kan ett scenario utveckla sig på några sekunder globalt jämfört med en strategisk risk som kan ta flera år innan den realiseras. Vi måste därmed ha olika hanteringsstrategier för olika typer av risker. Företagen behöver utvecklas och använda mer teknologi och automatisering, fortsätter Jennie Wallin.


– Idag arbetar många risk managers analogt med risklistor, excel och personliga workshops. Det tar väldigt mycket tid från verksamheten, blir tungrott och man hamnar lätt på efter-kälken. Pandemin är ett klassiskt “wake up-call” och vi behöver bli mycket mer proaktiva och arbeta mer med data för att ligga steget före. Det är också därför risk managers finns. Sedan är det viktigt att inte bara se risker som något negativt, risker som hanteras väl kan även erbjuda möjligheter, säger Athina Pehrman.

Nästa artikel