Skip to main content
Start » News » Förenade resurser för ett tryggare och starkare Sverige
News

Förenade resurser för ett tryggare och starkare Sverige

Samhällsutvecklingen är föränderlig och oförutsägbar och utmanar kravet på att upprätthålla vår gemensamma samhällssäkerhet. Den aktuella hotbilden komplex och mångfacetterad där traditionella hot kombineras med nyare risker som cyberangrepp och informationskrigföring. För att möta vår tids utmaningar krävs ett gemensamt ansvarstagande och en samverkan som sträcker sig långt utanför våra myndigheters korridorer.

I grunden finns ett behov av acceptans för att säkerhet är en gemensam ansträngning som innefattar såväl den enskilda individen som organisationer, företag och myndigheter. Varje part utgör en unik del till förmågeskapande och bidrar med kritiska resurser och insikter som är avgörande för att bygga ett robust och motståndskraftigt samhälle. Särskilt betydande är den roll som företagen spelar, vars verksamheter och innovationer ofta utgör grunden för samhällets motståndskraft.

Ett grundfundament i vår säkerhetsstrategi är en framgångsrik samverkan mellan privat- och offentlig sektor. Genom att dela kunskap, erfarenheter och resurser kan vi skapa ett arbetssätt som kan möta en samlad hotbild under ständig förändring.

Gemensamt ansvarstagande kräver dock mer än en överenskommelse om uppsatta mål. Nämligen en kontinuerlig dialog, öppenhet för innovation och en uppriktig vilja att ompröva traditionella arbetssätt. Staten har därför en viktig roll att inkludera företagen i den koordinering och facilitering av samverkan som krävs för att identifiera och skydda samhällets kritiska resurser.

Lina Bonander
Områdesansvarig samhällssäkerhet vid Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) 

En säkerhetsstruktur för framtiden är således beroende av tekniska framsteg och strategiska partnerskap. Därtill kommer behovet av att kultivera samhället till att varje individ känner ett ansvar för vår kollektiva välfärd. Genom att investera i utbildning, öka medvetenheten och främja ett inkluderande samarbete kan vi stärka vår samhällsäkerhet. Inte bara mot de hot vi redan känner till, utan också mot de som ännu inte har visat sig.

För att lyckas behöver vi prioritera:

  1. Stärka cyberförsvarsförmåga genom ökad privat-offentlig samverkan samt nya samverkansformer för kompetensförsörjning.
  2. Stärka privat-offentliga samverkans-former för krisberedskapen: Utöka samarbete för gemensamma övningar, informationsutbyte och utveckling av gemensamma beredskapsplaner.
  3. Utbildning och medvetenhet om totalförsvar och samhällssäkerhet: Det behövs utbildningsprogram – som utgår från företagens specifika behov – för att höja medvetenheten om samhällssäkerhetsfrågor, cyberhygien och egen beredskap.
  4. Stimulera innovation och teknik-utveckling inom säkerhetsområdet: Öka satsningarna på försvarsinnovation samt öppna civila program för tillämpningar för skyddet av samhället.

Genom att förena våra resurser kan vi – tillsammans – bygga ett tryggare och säkrare Sverige.

Next article