Start » Kvalitetssäkring » Kvalitetssäkring av skolarbetet
Sponsrad

Kommunaliseringen har ökat pressen på lärare. Fokus borde ligga på lärandet, men tyvärr tar lärarnas administrativa uppgifter för mycket tid. Med hjälp av en ny metod är tanken att förskolor och skolor lättare ska kunna kvalitetssäkra sin verksamhet.

Susanne Levén är vd på Q-steps och ser en utveckling som går åt fel håll. Bland annat är omsättningen av lärare och rektorer väldigt hög. Hon menar också att kvalitetsarbetet på skolor och förskolor är av yttersta vikt med tanke på elevernas sämre kunskaper och en ökad psykisk ohälsa.

– Många barn och ungdomar mår sämre, där fler blir hemmasittare och mobbningen ökar. Även det digitaliserade samhället förstärker psykisk ohälsa, eftersom mobbning sker även där. Jag tycker att skolorna borde ta ett större ansvar och begränsa skärmtid hos eleverna.  

Tydligare roll för lärare

Susanne Levén anser att digitalisering ska användas till något utvecklande i första hand. Målet borde vara att alltid öka kvalitén i själva skolarbetet.

– Det måste finnas ett förtroende för och en tillit till lärarna. Idag jobbar man mycket mer med att elever ska söka sin egen kunskap via digitala medel. Men jag ser även gärna en återgång till den klassiska modellen med katederundervisning. Läraren talar om vad eleverna ska kunna, så att de kan ha mer handfasta gruppdiskussioner. 

– Lärarens roll blir också tydligare för eleverna. Kombinationen digitalt och klassiskt tror jag är väldigt sund, fortsätter Susanne Levén.

Susanne Levén

Vd, Q-steps Kvalitetssäkring

Foto: Sofia Levén

Svårare arbetssituation

Q-steps har utvecklat en ny variant av kvalitetssäkring. Tanken är att skolan själv ska utvärdera sin verksamhet, i stället för att det sker ovanifrån via kommunernas utvärderingssystem. 

– Jag tror att kommunaliseringen har inneburit att lärarna fått en svårare arbetssituation. Belastningen har blivit större och de har blivit mer splittrade. Förutom mycket administration och dokumentation, så kommer successivt ökade krav från föräldrarna utöver lärarnas egna krav på en god planering av undervisningen. Det känns inte rimligt, säger Susanne Levén.

Egna utvärderingar

Q-steps verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet består idag av självvärderingar på basis av tydliga kriterier, hur-frågor och enkäter till personal, vårdnadshavare och barn/elever. Utifrån resultatet är tanken att skolan/lärarna väljer vilka kunskapsområden de vill satsa på och hur ofta de vill besvara enkäter samt genomföra egna självutvärderingar. 

– Lärarna ska kunna göra en egen analys av sitt material. I anslutning till det kan vi erbjuda en lättare utbildning kring hur de kan analysera och vad de ska fokusera på, avslutar Susanne Levén.

Nästa artikel