Skip to main content
Start » Kritisk Infrastruktur » ”Gas är avgörande för att nå klimatmålen”
Sponsrad

Energigaser av olika slag både kan och bör spela en central roll i omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem.

Energigaser har en given roll i arbetet för att nå klimatmålen. Det menar Maria Malmkvist, som är vd för branschorganisationen Energigas Sverige. Hon säger att gasen redan idag spelar en viktig roll för både industrin och transportsektorn, men att den kommer att bli ännu viktigare. 

– Det handlar både om en ökad efterfrågan och en ökad produktion. Det är viktigt att lyfta att produktionen inte är väderberoende. Gasproduktionen är reglerbar och planerbar, vilket är vad energisystemet behöver. Inom industrin och för transporter kan energigaser både bidra till omställningen och minska utsläppen, säger hon.

Biogasen kan dessutom bidra till samhällets omställning från linjärt till cirkulärt. Avfall blir till en värdefull resurs och kretsloppet sluts. Avfall från avlopp, matrester och gödsel samt restprodukter från skog och industri tas om hand och blir samtidigt till värdefulla produkter.

– I produktionen av biogas genereras även biogödsel till jordbruket, tar Maria Malmkvist som exempel. 

Gas som kritisk infrastruktur

Maria Malmkvist menar att gas är en kritisk infrastruktur. Det finns gasnät, terminaler för gas och tankstationer över hela landet. Utan dessa är det många samhällsfunktioner som inte fungerar. 

– Här finns ju perspektivet med försörjningstrygghet. Sverige har goda förutsättningar att producera förnybara energigaser och gasen bidrar även till att säkra den inhemska livsmedelsproduktionen. 

I dagsläget finns reglerade gasnät på västkusten och i Stockholm. Det finns även en del mindre lokala gasnät som är nog så viktiga 

– Gasen har fördelen att man utöver nät även kan transportera den både på väg, järnväg och till sjöss. Det ger en tillgänglighet i hela landet, säger Maria Malmkvist. 

Det är flera stora projekt på gång. De viktiga nya industrisatsningarna i norr behöver förnybar gas och då är givetvis infrastrukturen viktig. Därför finns bland annat planer på att bygga en vätgasledning runt Bottenviken. 

– Detta infrastrukturprojekt är givetvis oerhört spännande och viktigt för att klara omställningen i Sverige, säger Maria Malmkvist. 

Vilka är Energigaserna?

– Biogas
– Naturgas
– Biogasol
– Gasol
– Fordonsgas
– Vätgas
– Syngas

Läs mer på Energigas.se

Next article