Skip to main content
Start » Hållbar industri » Vattenfalls resa mot ett fossilfritt liv
Hållbar industri

Vattenfalls resa mot ett fossilfritt liv

Foto: Vattenfall
Foto: Vattenfall
Foto: Vattenfall

Vattenfall har som ambition att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. En tidsangivelse som kan upplevas abstrakt men konkret ska kolet vara borta 2030, tio år senare ska de uppnått ”net zero”, vara helt fossilfria i hela värdekedjan 2045 och 2050 är en bortre gräns för allt. En tuff uppgift. Här handlar det dessutom om 14 miljoner kunder inom el, värme och gas liksom mer än 30.000 leverantörer. Hela värdekedjan ska vara fossilfri.

Att prata med Annika Ramsköld, Hållbarhetschef på Vattenfall, om deras resa mot fossilfritt är spännande. Engagemang och kunskap talar för att målet är fullt möjligt och den intressanta frågan är hur.

Det handlar inte om en enskild lösning. Det krävs kombinationer av åtgärder och tekniska lösningar.

Annika Ramsköld

– Vi har kunder inom el, värme och gas, vi har leverantörer och partners över en stor del av världen och alla dessa ska uppfylla våra krav och bli fossilfria, säger Annika Ramsköld.

2045 känns långt borta men är kort tid för att ställa om något som byggts upp sedan många decennier. Delar i omställningen har redan kommit långt och exempelvis nåddes förra året 2030-målet för utsläppen av koldioxid per producerad kilowattimme. Detta efter bara tre år – tio år före plan. Även utfasningen av kol har kommit långt och 2019 stängde Vattenfall sin sista kolanläggning i Holland. Nu återstår bara två kolanläggningar, i Berlin, som ska fasas ut senast 2030.

Vindkraften allt viktigare

Att stänga och fasa ut är en del i arbetet men kraft som förloras måste också ersättas på något sätt.

– Vindkraft men även sol, är vad vi primärt ersätter med och vi har nu ytterligare drygt 7 gigawatt som byggs och är under utveckling. För värmeproduktion ersätter vi kol med biomassa, värmepumpar, ny teknik för att utnyttja överskottsvärme och vi är engagerade för att ersätta naturgas med vätgas, biogas och andra tekniska lösningar för att nå målen. Ett exempel är Hybrit-anläggningen tillsammans med SSAB och LKAB som kommer kunna minska Sveriges utsläpp med 10 procent. Även ökad effektivitet i vattenkraften och system för att styra och effektivisera elanvändning är tekniker vi är djupt engagerade i, säger Annika Ramsköld.

Annika beskriver också återvinning av koldioxid som ett steg för minskade utsläpp. Genom det ska Vattenfall redan 2040 nå målet ”net zero”, alltså att de tar om hand lika mycket koldioxid som de släpper ut. Ett mål Annika tror och hoppas de ska kunna nå ännu tidigare.

Vilka är då största problemen och svårigheterna på resan mot fossilfritt?

– Tillståndsprocesser tar lång tid. Inte minst för vindkraften både till lands och till havs, där intressenter måste få tid att sätta sig in i och påverka beslut. Näten – främst till och från stamnätet – måste också byggas ut för att kunna ansluta de nya vindkraftverken och de nya industriprocesserna, exempelvis Hybrit, som elektrifieras, avslutar Annika Ramsköld.

Onekligen är det stora uppgifter Vattenfall har att lösa men efter ett långt samtal med Annika så är känslan att de är en god bit på väg.

Next article