Skip to main content
Start » Hållbar industri » En positiv uppåtgående spiral
Sponsrad

Hållbara investeringar ger bättre avkastning och behövs för att lösa globala samhällsutmaningar. Att styra kapital mot investeringar som skapar jobb, klimatmässig nytta eller som stärker kvinnans roll är ett effektivt sätt att bidra till förändring och accelerera genomförandet av FN:s hållbara utvecklingsmål.

Behovet av hållbara investeringar har vuxit som ett resultat av pandemin och för att möta klimatkrisen. Varken klimatfrågan eller pandemin känner några faktiska gränser utan drabbar alla länder, samhällen och individer. Som statens utvecklingsfinansiär har vi under mer än 40 år investerat i aktier, fonder och lån för att åstadkomma verklig förändring och minskad fattigdom i utvecklingsländer.

Vi vet att hållbara investeringar gör skillnad. 90 procent av alla arbetstillfällen i utvecklingsländer skapas i den privata sektorn.

Ett jobb är likställt med överlevnad och är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna lyfta sig ur fattigdom. Fram till pandemins utbrott ökade antalet jobb, men nu går utvecklingen åt fel håll. Det behövs mer privat kapital som investeras i utvecklingsländer. Kapital som möjliggör en solkraftspark i Malawi, möjlighet för entreprenörer i Uganda att växa sina verksamheter eller öka tillgången till vård för många genom investeringar i e-hälsa i Indien.

Som hållbar investerare behöver du ha en tydlig strategi för vad du vill åstadkomma med din investering och hur du med de verktyg du har kan bidra till förändring. Det handlar om att välja bort vissa sektorer, som till exempel fossil energi. Att helt enkelt värdera vilka sektorer som positivt kan bidra till att genomföra Agenda 2030. Det kräver också en affärsmodell som balanserar god finansiell avkastning med hållbarhet och impact.

Maria Håkansson

Maria Håkansson

Vd, Swedfund

foto: Olof Holdar

Utvecklingsländer är alla olika. Här finns många möjligheter men också risker som kan upplevas som svårbedömda. Att arbeta med hållbarhet blir då ännu viktigare för att begränsa risk och skapa värde. En strukturerad analys som omhändertar områden som arbetsvillkor, miljö, korruption, mänskliga rättigheter och jämställdhet är nödvändig. Analys i kombination med en plan för aktivt värdeskapande som anger riktning och åtgärder lägger grunden för den förändring du vill se.

Att omsätta hållbarhetskrav i investeringsavtalet är lika viktigt som att kravställa finansiellt. Det ger möjlighet till aktivt ägarskap och att arbeta både med krav och stötta när det krävs för att skapa verklig impact. Det ger bolag och institutioner kapacitet att själva identifiera och driva frågor. Det skapar också positiva spinn-off effekter med affärsmodeller baserade på lokala behov, kompetens och ekosystem där förutsättningarna finns för att driva förändringar. Det blir också tydligt för flera aktörer som söker kapital för att växa sin verksamhet att hållbarhet och impact är en förutsättning.

Behoven ökar i pandemins och klimatkrisens spår. Goda resultat och snabb förändring kräver partnerskap. Det är det som Agenda 2030 handlar om. Globala utmaningar kräver globala lösningar och gränsöverskridande partnerskap. Hållbarhet och finansiella resultat är ömsesidigt förstärkande och olika perspektiv, verktyg och samarbeten behövs för att skapa en positiv och uppåtgående spiral som gynnar och inkluderar alla.

Next article