Skip to main content
Start » Expertpanel » Experter om säkerheten
Expertpanel

Experter om säkerheten

Annika Elmgart Foto: Melker Dahlstrand

Annika Elmgart, chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ställer frågor till Sveriges frivilliga försvarsorganisationer.


1.  Hur arbetar ni för att stärka försvarsviljan i dagens klimat t.ex. genom totalförsvarsupplysning och information om hemberedskap? 

Våra erfarenheter från Sverige och internationellt visar att om man är utsatt i vardagen drabbas man hårdare när kriser sker. ”Försvarsvilja” måste byggas på gemensam tillit och övertygelsen om att alla räknas. Vi måste alla ha förmågan att kunna bidra, och hjälpa varandra – genom att gå en första hjälpen-utbildning, eller genom att bistå grannar när kriser sker. Vår förmåga att motstå allvarliga händelser, vår resiliens, grundas i vår möjlighet att hjälpa varandra, på individ- och på samhällsnivå. Röda Korset bedriver verksamhet varje dag och över hela landet för att stärka den samhörigheten.

Ylva Jonsson Strömberg 
Krisberedskapschef, Svenska Röda Korset.
Foto: Svenska Röda korset

2.  Hur arbetar ni som frivillig försvarsorganisation med att rekrytera och utbilda frivilliga som personalförstärkning till myndigheter och andra offentliga aktörer för att stärka Sveriges totalförsvar?

Svenska Röda Korset utbildar frivilliga inom första hjälpen, psykologisk första hjälpen, frivilligsamordning och andra områden. Vi har som enda frivilliga försvarsorganisation särskilda uppdrag, inom totalförsvarets sjukvård och civilbefolkningens skydd i krig, områden som vi ser är centrala i den pågående totalförsvarsuppbyggnaden. Som organisation har vi också ett särskilt uppdrag att informera om de regler som gäller i krig, den humanitära rätten. Här finns det utvecklingsmöjligheter inom totalförsvarets alla delar.


Lennart Thomsen Generalsekreterare, Flygvapenfrivilligas Riksförbund.
Foto: Privat

1.  Hur arbetar ni för att stärka försvarsviljan i dagens klimat t.ex. genom totalförsvarsupplysning och information om hemberedskap? 

Våra medlemmar är utbildade, tränade och har en god grundläggande kunskap om totalförsvarets uppbyggnad. De har sökt sig till vår organisation för att de är engagerade och vill bidra, i första hand till Flygvapnets verksamhet. Men viljan att bidra i ett vidare perspektiv är stark, det visar inte minst intresset av att hjälpa till under skogsbränder och pandemin, där våra frivilliga har gjort värdefulla insatser. Med egna instruktörer kan vi stödja med utbildning inom stora delar av det militära kompetensområdet.

2.  Hur arbetar ni som frivillig försvarsorganisation med att rekrytera och utbilda frivilliga som personalförstärkning till myndigheter och andra offentliga aktörer för att stärka Sveriges totalförsvar?

Våra utbildningar har vi alltid inslag av försvarsupplysning. Vi genomför en omfattande ungdomsverksamhet där syftet är att väcka intresse för ett vidare engagemang inom Försvarsmakten eller totalförsvaret. Att diskutera innebörden av ”vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer”. Inte minst det sistnämnda väcker stort engagemang och intresse för att kunna bidra till samhällets motståndskraft. FVRF har i samarbete med MSB börjat undersöka förutsättningarna för att kunna bidra med förstärkningsgrupper till landets beredskapsflygplatser.


1.  Hur arbetar ni för att stärka försvarsviljan i dagens klimat t.ex. genom totalförsvarsupplysning och information om hemberedskap? 

Frivilliga Automobilkåren är rikstäckande och verkar huvudsakligen inom områdena transport och logistik men också inom elkraftförsörjning och som motorsågsoperatör. Vi genomför kontinuerligt Försvarsupplysning som knyter samman det civila och det militära försvaret på ett lättförståeligt sätt. Focus i informationen beskriver hur den enskilde medborgaren kan ställa upp för Sverige vid kris och krig och att ett engagemang i FAK snabbt når effektivitet i uppdraget. Vi stödjer också kommunernas Frivilliga Resursgrupper FRG genom vår specialistkompetens – transporter och logistik!


Curt-Ove Jakobsson 
Rikskårchef, Frivilliga automobil-
kårernas Riksförbund.
Foto: Lene Doverholm

2.  Hur arbetar ni som frivillig försvarsorganisation med att rekrytera och utbilda frivilliga som personalförstärkning till myndigheter och andra offentliga aktörer för att stärka Sveriges totalförsvar?

FAK:s 24 kårer deltar vid krisberedskaps-veckor eller andra Totalförsvarsdagar med personal som förevisar våra fokusområden för att rekrytera nya medlemmar. Vi har avtal med Trafikverkets bandvagnsstyrka samt med Svenska kraftnät för kraftledningsunderhåll vid kriser och krig. Vi har även avtal med de flesta länsstyrelser där vi sätter upp Mobila Transportenheter som ingår i länets Totalförsvar. I samband med Natointrädet kommer Värdlandsstödet att bli en betydande uppgift som FAK är beredd att ingå i tillsammans med övriga Frivilliga Försvarsorganisationer.



Lennart Thomsen
Generalsekreterare
Svenska Pistolskytteförbundet
Foto: Anna Stålbrand

1.  Hur arbetar ni för att stärka försvarsviljan i dagens klimat t.ex. genom totalförsvarsupplysning och information om hemberedskap? 

Vår främsta kanal för totalförsvars-upplysning och information är vår medlemstidning Nationellt Pistolskytte, med en upplaga på över 23 000 exemplar. Den har en fast avdelning för försvarsupplysning av olika slag, där vi har skrivit om exempelvis ”krislådan”, säkerhetshoten mot landet, NATO, mönstring, internationella insatser, ny materiel etc . I samband med våra större tävlingar deltar ofta Försvarsmakten och/eller andra frivilliga försvarsorganisationer med information och materielutställningar, i syfte att informera och att rekrytera. Vi har också varit delaktiga i arbetet med projektet ”Tillsammans Försvarar Vi Sverige”. En del föreningar bedriver utbildning inom Hjärt- och Lungräddning och sjukvård.

Det mest grundläggande är att ett skjutskickligt folk är en tillgång i händelse av krig. Detta har varit Svenska Pistolskytteförbundets kärnuppgift sedan grundandet 1936. I detta ingår att, så långt tillgången på skjutbanor räcker, ta hand om alla de intresserade som just nu söker sig till våra föreningar.

2.  Hur arbetar ni som frivillig försvarsorganisation med att rekrytera och utbilda frivilliga som personalförstärkning till myndigheter och andra offentliga aktörer för att stärka Sveriges totalförsvar?

Svenska Pistolskytteförbundets uppdrag att rekrytera och utbilda ligger idag enbart på den militära sidan, och där rekryterar och utbildar vi för de befattningar som är tilldelade. Vi tillhandahåller också instruktörer i vapentjänst, främst för frivilligutbildning men även för andra behov. Vår speciella kompetens har hittills inte efterfrågats på den civila sidan, men vi är beredda.


1.  Hur arbetar ni för att stärka försvarsviljan i dagens klimat t.ex. genom totalförsvarsupplysning och information om hemberedskap? 

FRO deltar aktivt på lokala och centrala event i hela landet i syfte att sprida kunskapen om behovet av ett starkt totalförsvar och vad den enskilda medborgaren kan bidra med. Vi är även aktiva på webben och i sociala medier.

Vi vet att kunskapen om totalförsvaret är bristfällig i Sverige, även om det skett en stor förändring senaste året både avseende kunskap och försvarsvilja. Det är viktigt att vi alla tydligt visar Ryssland och andra länder som visar aggressiva tendenser att vi är beredda att försvara vårt land.

Vi lever i världens bästa land, ett land värt att försvara.

Fredrik Färnqvist Generalsekreterare Frivilliga radio-
organisationen.
Foto: FRO

2.  Hur arbetar ni som frivillig försvarsorganisation med att rekrytera och utbilda frivilliga som personalförstärkning till myndigheter och andra offentliga aktörer för att stärka Sveriges totalförsvar?

FRO rekryterar och utbildar personal till både det civila och militära försvaret. Till Försvarsmaktens uppdrag arbetar vi systematiskt för att fylla upp de ca 700 befattningar som FRO ansvarar för. Det rör sig om att rekrytera och utbilda signalister som sedan har möjlighet att vidareutvecklas till chefer och tekniker vid hemvärnsbataljonerna.

Det civila försvaret är fortfarande på en grundläggande nivå och där jobbar vi med att statuera goda exempel för länsstyrelser, myndigheter och kommuner. De som är intresserade av att bidra kan gå in på fro.se och lära sig mer om våra uppdrag.

Next article