Skip to main content
Start » Bioekonomi » Framtiden bor i skogen
Sponsrad

–För att nå en grön omställning behöver vi vara en aktör som utmanar. Vi måste våga ifrågasätta, ha modet och nytänkandet att skapa nya sammanhang för våra företagare. På så sätt främjar vi innovation, hållbarhet och långsiktighet för skogen i framtiden, säger Sandra Sundbäck, VD för Paper Province. 

Att utveckla den skogsbaserade bioekonomin i praktiken är företagsklustrets strategiska idé. Till sin hjälp har de drygt 120 medlemsföretag som de ägs och drivs av, men även regioner, akademi och kommuner är involverade. Klustret har sin bas i Värmland med tillgång till stora industrianläggningar, ett diversifierat näringsliv, infrastruktur, råvara samt kompetens inom exempelvis tillverkning, processteknologi och skogsbruk.

Samverkan är oerhört viktigt för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Skogen är inte oändlig som vi alla känner till, men genom samverkan kan branschen bli mer cirkulär och hållbar.

Sandra Sundbäck, VD för Paper Province. 

Paper Province plattform och nätverkande gör det möjligt att realisera nya produkter och tjänster inom skogsbaserad bioekonomi. Genom klustersamverkan och tillgängliggörande av resurser skapas möjlighet för forskning och idéer i tidiga skeden att skalas upp och kommersialiseras.

Öppen innovationsmiljö

Exempel på öppna innovationsmiljöer är testbäddar där företag och innovatörer kan testa nya idéer praktiskt redan under utvecklingsfasen. Sandra berättar att Lignocity i Bäckhammar vid Nordic Papers bruk framgångsrikt skapat synergier i hur restprodukten lignin kan tillvaratas från massa- och pappersproduktionen. Här pågår forskning på plats och ligninets potential är enorm. Det går till exempel att använda för att framställa biodrivmedel, kolfiber, bioplast samt byggmaterial. En annan testbädd som Paper Province är med och driver är FFLAM, Fossilfria Laminat. Testbädden driver utvecklingen för att ersätta fossilbaserade material med biobaserade alternativ i livsmedelsförpackningar. Ett tredje exempel är The Wood Region, som har fokus på additiv tillverkning med skogsbaserad råvara.

– Vi har fokus på att skapa de här öppna testmiljöerna. För när vi slutar jobba i stuprör och i stället verkar tillsammans kan vi skapa innovation, attrahera företag, kompetens och kapital. På så vis snabbar vi på den gröna omställningen och bidrar till att nå målen i Agenda 2030, avslutar Sandra.

Next article